Monday, October 31, 2011

ႏုိင္ငံမဲ့ကေလးမ်ားအေရး

b29_16
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း၏ အပုိဒ္ ၁၅ ၌
“လူတုိင္းသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူခြင့္ရိႇသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိခ်က္အရ မည္သူမဆုိ၊ ကမၻာေပၚရိႇမည္သည့္ေဒသတြင္ ရိႇေနသည္ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံတစ္ခုခုႏႇင့္ တရား၀င္ဆက္စပ္မႈကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းပုိင္ခြင့္ရိႇသည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအသုိက္အ၀န္းမႇ အသိအမႇတ္ျပဳထားသည္။”
တစ္နည္းအားျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားက ႏုိင္ငံမဲ့ျဖစ္မႈကုိ ေရႇာင္ရႇားသင့္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိသုိ႔ခုိင္မာသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကတိက၀တ္ရိႇေနေသာ္လည္း ႏုိင္ငံမဲ့ျဖစ္မႈမ်ား ဆက္လက္ေပၚေပါက္လွ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံမဲ့ျပႆနာအား ္ေျဖရႇင္းေနရျခင္းသည္ ၂၁ ရာစု ု္အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။ႏုိင္ငံမဲ့ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႕စည္းပုံဥပေဒအရ
ႏုိင္ငံသားျဖစ္ရန္အတြက္ လုံး၀ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မခံရသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ထုိႏုိင္ငံမဲ့သူသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႕စည္းပုံဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ရန္အတြက္ လုံး၀ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မခံရသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံးအဆုိအရ ကမၻာေပၚတြင္ႏိုင္ငံမဲ့သူဦးေရ ၁၂ သန္းရိႇသည္ဟု သိရသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ ၾသ ဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔သည္ ၁၉၆၁ ခုႏႇစ္ ႏုိင္ငံမဲ့ျဖစ္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရႇင္းျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ႏႇစ္ ၅၀ ျပည့္ေန႔ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိကြန္ဗင္းရႇင္း၏ အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံ ၃၈ ႏိုင္ငံသာ ရိႇေသးသည္။ ႏုိင္ငံမဲ့မႈသည္ ကမၻာေပၚ ရိႇႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ႐ႈတ္ေထြးေသာ ျပႆနာအျဖစ္ တည္ရိႇေနဆဲျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈသည္ လူတစ္ေယာက္အား မိမိမည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ကုိ သိရိႇေစၿပီး လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတြင္ အျပည့္အ၀ပါ၀င္ခြင့္ရေရးေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ မရရိႇသူမ်ားသည္ မဲဆႏၵေပး ႏုိင္ခြင့္မရိႇေသာေၾကာင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မႇ ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းခံရသည္။

ႏုိင္ငံမဲ့ကေလးမ်ားသည္ အလဲႊသုံးစားျပဳခံရျခင္း၊ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရ ျခင္းႏႇင့္ ၎တုိ႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္း စသည့္ ဘ၀ရပ္တည္ရန္ခက္ခဲေနေသာ အေျခအေနသုိ႔ ပုိမုိေရာက္ေစလြယ္သည့္အတြက္ ေမြးဖြားသည့္အခါ ၎တုိ႔အား မႇတ္ပုံတင္မႈ ျပဳလုပ္ထားသင့္သည္။
ေမြးဖြားသည့္အခါ မႇတ္ပုံတင္ျခင္းသည္ ထုိကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရးႏႇင့္ က်န္းမားေရးကဲ့သုိ႔ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားရယူဖုိ႔ ပထမအဆင့္ ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈႏႇင့္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း စိစစ္မႈသည္ ကေလးတုိင္း၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးျဖစ္သည္။
ကေလးမ်ားေမြးဖြားသည့္အခါ မႇတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရိႇပါက မိဘမ်ိဳး႐ုိးႏႇင့္ ေမြးဖြားရာေနရာ မႇတ္တမ္းမႇတ္ရာကုိ သက္ေသအေထာက္အထား ခုိင္ခုိင္မာမာမျပႏုိင္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံမဲ့သူ ျဖစ္ဖုိ႔အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္။ ႏုိင္ငံမဲ့မိဘမ်ားက ေမြးဖြားသည့္ ကေလးမ်ား၏အေျခအေနက ပုိမုိဆုိးရြားေစသည္။
b29_16_1
ကမၻာေပၚတြင္ ကေလးသန္း ေပါင္း ၅၀ ႏႇစ္စဥ္ေမြးဖြားလ်က္ရိႇရာ ထုိအထဲမႇ သုံးပုံႏႇစ္ပုံသည္ အာရႇ တုိက္မႇျဖစ္ၿပီး မႇတ္ပုံတင္ထားျခင္း မရိႇေသးသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ ရျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ လုံေလာက္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမရိႇျခင္း၊ မိဘမ်ားတြင္ အသိပညာေပးမႈ နည္းပါးျခင္း့္၊ ေမြးစာရင္းရရိႇရန္ ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားျခင္းစသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တုိင္း ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းႏႇင့္ က်ားမလိင္ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။

ေတာင္အာရႇတြင္ ငါးႏႇစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားထဲမႇ သုံပုံတစ္ပုံသာ ေမြးဖြားၿပီးမႇတ္ပုံတင္ထားသည့္ ကေလးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အစုိးရမ်ားသည္ မည္သည့္ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ဳိးမွ်မရိႇရဘဲ ကေလးမ်ားေမြးဖြားမႈ မႇတ္ပုံ တင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကေလးအားလုံးကုိ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
ထုိင္းေတာင္ပုိင္း ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏုိင္ငံမဲ့သူႏႇစ္ေသာင္းခန္႔ ေနထုိင္လ်က္ရိႇၾကသည္။ ၎တုိ႔သည္ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ ထုိင္းပါလီမန္တြင္ ျပန္လည္သုံးသပ္ခဲ့သည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ျပင္ဆင္ၿပီးပါက ထုိင္းႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ ရရိႇလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ၾကသည္။ ၎တုိ႔သည္ ခရီးသြားလာျခင္းမႇအစ ပညာသင္ၾကားခြင့္ႏႇင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရႇာက္မႈရပုိင္ခြင့္အထိ အျခားေသာက်ယ္ျပန္႔သည့္ က႑ေပါင္းမ်ားစြာတြင္လည္း အခက္ အခဲမ်ားႏႇင့္ ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ ထုိဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္တြင္ အျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းအုိးအိမ္မဲ့သူမ်ားႏႇင့္ကုိသာ ရည္ရြယ္ကာ ၁၉၆၂ ခုႏႇစ္ ပထမဆုံးေရး ဆဲြခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ ထုိဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ၁၉၆၁ ခုႏႇစ္ ႏုိင္ငံမဲ့ျဖစ္မႈေလ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရႇင္း၏ ႏႇစ္(၅၀)ျပည့္ႏႇစ္ႏႇင့္လည္း တုိက္ဆုိင္ေနသည္။

ထုိင္းအစုိးရက ႏုိင္ငံမဲ့သူမ်ား (သုိ႔) ေလလႊင့္ေျခသလုံးအိမ္တုိင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားကုိ တုိင္းတစ္ပါးမႇ လာၾကသူမ်ား(သုိ႔) ထုိင္းႏုိင္ငံသားမ်ားမဟုတ္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားကုိင္ ေဆာင္ထားၾကသူမ်ားမဟုတ္ၾကသည့္အတြက္၎တုိ႔ကုိအေထာက္အထားမဲ့ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဟု မႇတ္ထင္ၾကသည္။ ထုိေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားသည္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပဆုိင္ရာမႇတ္ပုံတင္မႈမႇတ္ တမ္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ၾကျခင္းမရိႇေခ်။
ထုိႏုိင္ငံမဲ့သူမ်ား(သုိ႔) ေလလႊင့္ေျခသလုံးအိမ္တုိင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း ေနရာေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အခ်ိန္ကာလအမ်ဳိးမ်ိဳးတုိ႔တြင္ မႇတ္တမ္းတင္ စာရင္းသြင္း ခဲြျခားစိစစ္ၾကည့္လွ်င္ အုပ္စုေလးအုပ္စုျဖင့္ ခဲြျခားထားသည္ကုိ ေတြ႕ရိႇရသည္။ ၎တုိ႔မႇာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးႏြယ္စု၊ ၿမိဳ႕ျပဆုိင္ရာ မႇတ္ပုံတင္မႈတြင္မပါ၀င္ေသာ ေလလႊင့္ေနသူ(သုိ႔) အေျခေနမဲ့သူမ်ား၊ လာအုိ၊ ျမန္မာႏႇင့္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံတုိ႔မႇ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ၾကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏႇင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမႇ အိုးပစ္အိမ္ပစ္ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကသူမ်ားဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံမဲ့ဦးေရ တစ္သန္းခန္႔ရိႇသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းတြင္ ေဒသတြင္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္းမ်ားပါ အတူပူးေပါင္းကာ ကေလးမ်ားေမြးဖြားသည့္အခါ မႇတ္ပုံတင္ေရးကုိ စီမံခ်က္ ခ်မႇတ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ထုိေဒသရိႇ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ မႇတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရိႇသည့္ ကေလးမ်ားကုိႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ(Citizenship) ရရိႇေအာင္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိႇေနသည္။ ေမြးဖြားသည့္အခါ မႇတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရိႇေသာကေလးမ်ားသည္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ႏႇင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရႇာက္မႈ၊ ေဆးကုသခြင့္မရရိႇေအာင္ ပိတ္ပင္ထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိကေလးမ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈႏႇင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္းခံရျခင္း အမၼခုိင္းေစခံရျခင္းတုိ႔ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။
အေရႇ႕ေတာင္အာရႇ၊ အာရႇအလယ္ပုိင္း၊ အေရႇ႕ဥေရာပႏႇင့္ အေရႇ႕အလယ္ပုိင္းတုိ႔တြင္ ႏိုင္ငံမဲ့သူမ်ားအပ်ံ႕ႏႇံ႔ဆုံး ေနရာေဒသမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံမဲ့မႈေၾကာင့္ မိသားစုမ်ားကဲြကြာရျခင္း၊ လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္းအတြင္း တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ျခင္းႏႇင့္ ဆင္းရဲမြဲ ေတမႈမ်ားျဖစ္ျခင္းတုိ႔သည ္ ထုိအေျခအေနကုိ ပုိမုိဆုိး၀ါးေစသည္။

နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ လူမ်ဳိးခဲြျခားမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရႇင္း (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discri- mination) သည္ လူမ်ိဳးအသားအေရာင္၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရး(သုိ႔) မ်ိဳးႏြယ္ဇစ္ျမစ္ ကဲြျပားမႈမ်ားႏႇင့္ သက္ ဆုိင္ျခင္းမရိႇေစရဘဲ၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ထုိက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျပည့္ျပည့္၀၀ က်င့္သုံးခံစားခြင့္ရိႇေစေရး အာမခံခ်က္ေပးရန္ ႏုိင္ငံမ်ားကုိတာ၀န္ ေပးအပ္ထားသည္။

ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရႇင္း(Convention on the Rights of the Child) သည္ ကေလးသူငယ္တုိင္း ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ရရိႇပုိင္ခြင့္ကုိ ထပ္မံအတည္ျပဳထားသည္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ခဲြျခားမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရႇင္း (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination) ကသည္ အမ်ဳိးသား အမ်ိဳးသမီးခဲြျခားမႈမရိႇဘဲ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ထုိက္ျခင္းႏႇင့္ ကေလးငယ္ မ်ားအားႏုိင္ငံသားအျဖစ္ လႊဲေျပာင္းခံစားခြင့္ရရိႇရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံမဲ့ျဖစ္မႈကုိကာကြယ္ျခင္းႏႇင့္ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းတုိ႔သည္ အဆုိပါျပႆနာမ်ား၏ အရင္းခံဇစ္ျမစ္မကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရႇင္းရန္အတြက္ အထိ ေရာက္ဆုံး နည္းလမ္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။
News Source From: Register Birth to protect the Young: Plan International (The Nation, 09/09/2011)
Interpreted & Translated by Mr. Myat Ko Ko

Monday, October 24, 2011

ၿပည္တြင္းစစ္ဆုိတာ လူသတ္ၿပီး တုိင္းၿပည္ ဘ႑ာၿဖဳန္းတဲ႔လုပ္ရပ္သာလွ်င္ၿဖစ္တယ္(ေမာင္ေမာင္၀မ္း)

က်ေနာ္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိတ္၀င္ ဗုိလ္မႈးေအာင္ နဲ႔ေတြ႔ဆုံခဲ႔တုန္းက သတိရမိတာေလးတခုပါ….သူက ဦးေန၀င္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမုန္းဆုံးအရာတခုကုိေကာက္ခ်က္ ေပးပါတယ္။

“ ငါ….. ကုိရႈေမာင္ ( ဦးေန၀င္း ၏အမည္ရင္း) ကုိအမုန္းဆုံးအရာေတြထဲမွာ…ၿပည္တြင္းစစ္မီးလႈံတာကုိ အမုန္းဆုံးပဲကြာ……………”

“ ဘဘ….ၿပည္တြင္းစစ္မီးလႈံတယ္ဆုိတာ…ဘာလည္း ”

“ေဆာင္းတြင္းေအးရင္..မီးလႈံႀကတယ္မဟုတ္လား…..အေအးဓါတ္ကုိအကာကြယ္ရေအာင္ေပါ႔ကြာ….ဒီလုိပဲ…ကုိရႈေမာင္က…သူ႔ကုိအကာကြယ္ၿဖစ္ေနေအာင္…စစ္တပ္ကုိႀကီးထြားသထက္ႀကီးထြားေနေအာင္….ၿငိမ္းလုိ႔ရတဲ႔မီးေတြကုိ မၿငိမ္းပဲ…အေငြ႔လႈံေနတာ….ဒါကုိဆုိလုိတာ…”

“ ၿငိမ္းလုိ႔ ရတဲ႔မီးဆုိတာ ကေရာ..ဘာကုိဆုိလုိတာလည္း ဘဘ ”

“ ၿပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲၿဖစ္ၿဖစ္….ဘာပဲလုပ္လုပ္…သူက မရုိးသားဘူး…ၿပည္သူနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာကုိ လွည္႔ဖ်ားခ်င္လုိ႔သာ….ေခါင္းစဥ္လွလွ အမည္တတ္ထားတာ…အႏွစ္သာရမွာက ဒီလုိမဟုတ္ဘူးကြ…..သူက အတုိက္အခံ လက္ႏွက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေၿပလည္မွာကုိ လုိလားတာမဟုတ္ဘူး….တကယ္ေတာ႔ အာဏာစက္က်ယ္ခ်င္လုိ႔ရူးသြပ္ၿခင္းတမ်ိဳးပါကြာ……ဒီလူ႔မွာအလြန္ရူးတာတခုရွိတယ္…အဲဒါဘာလည္းဆုိေတာ႔…..အာဏာစက္က်ဥ္းမွာကုိ သူက အလြန္ေႀကာက္တာကြ ”

က်ေနာ္႔နားထဲမွာ…ဗုိလ္မႈးေအာင္..ေၿပာခဲ႔တဲ႔အာဏာစက္က်ဥ္းမွာကုိေႀကာက္တယ္ဆုိတဲ႔စကားကစြဲထင္ေန မိတယ္…..တကယ္ေတာ႔ ေတာ္ေတာ္တရားက်စရာေကာင္းတဲ႔ အၿဖစ္ေတြပါ…ဒါေတြဟာ ပေဒသရာစ္ စိတ္မကုန္ေသးတဲ႔ အေတြးအေခၚမ်ားသာလွ်င္ၿဖစ္ေနပါလိမ္႔မယ္….ေခတ္အဆက္ဆက္ ရုိက္သြင္းလာတဲ႔ ၀ါဒၿဖန္႔ခ်ီေရးတခုရွိေသးတယ္…နယ္ခ်ဲ႕ဆုိတဲ႔အရာ…ကုိယ္႔ကုိနယ္ခ်ဲ႕လာမွာကုိႀက…ေတြးၿပီးေတာင္ေႀကာက္ေန ႀကတယ္…ကုိယ္က နယ္ခ်ဲ႕ခဲ႔တာကုိႀက…အားရပါးရခ်ီးမြမ္းလုိ႔မဆုံးဘူး….ဗမာ ဘုရင္ေတြလက္ထက္မွာ သူမ်ားနယ္ေၿမအင္ပါယာေတြကုိသြားနယ္ခ်ဲ႕….သူရဲေကာင္းႀကီးေတြလုပ္ႀကတဲ႔လုပ္ရပ္ဟာ…ေကာင္းတဲ႔လုပ္ရပ္လားစဥ္းစားႀကည္႔ရေအာင္ပါ……သူတုိ႔သူရဲေကာင္းဆုိတာ….(အခုသူတုိ႔လည္းမသိႏုိင္ေတာ႔ပါဘူး…ေသကုန္ႀက ၿပီပဲဟာ)…..မေသပဲက်န္ရစ္အသက္ရွင္ေနေသးတဲ႔သူေတြမွာေတာ႔ဘာမသိညာမသိ…အႏွိပ္စက္ခံေနရတုန္း…အသတ္ခံေနရတုန္း(ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ…နွစ္ေပါင္းသုံးရာေက်ာ္ေလာက္ကၿဖစ္သြားတဲ႔ကိစၥက…အခုထိၿမန္မာႏုိင္ငံ သား ေတြအတြက္ ခံေနရဆဲ…..နယ္ခ်ဲ႕ခဲ႔လုိ႔ အဲဒီ႔ သူရဲေကာင္းေတြ အက်ိဳးရွိ မရွိေတာ႔မသိဘူး….ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ အခု အလုပ္သြားလုပ္ေနတဲ႔ အလုပ္သမားမ်ားစြာေတာ႔…အခုထိ ခံေနရတုန္းပါ )

အခုၿမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္းၿပည္တြင္းစစ္မီးေတြေတာက္ေလာင္ေနေတာ႔…စဥ္းစားႀကည္႔မိတယ္…ဗုိလ္မႈး ေအာင္ေၿပာခဲ႔ တဲ႔စကားက မွန္ေနၿပီ…လက္ရွိ တက္လာတဲ႔ အစုိးရသစ္ကလည္း….ၿမစ္ဆုံကိစၥ ၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအနည္းငယ္လႊတ္ေပးတဲ႔ကိစၥေတြနဲ႔…နည္းနည္းေလးခ်ီးက်ဴးမယ္မွမႀကံရေသးဘူး…… ကခ်င္အပါ၀င္…တုိင္းရင္းသားနယ္ေၿမေတြဘက္မွာ…ထုိးစစ္ေတြဆင္လုိက္တာ…ေသလုိက္ႀကတဲ႔သူေတြ…ဒုကၡေရာက္ေနႀကတဲ႔ ၿပည္သူေတြနည္းလားဗ်ာ….သူတုိ႔ အာဏာစက္ က်ယ္ခ်င္တာနဲ႔ ေပးဆပ္ေနရတဲ႔ စစ္သားေတြ ၿပည္သူေတြ ၊ တုိင္းရင္းသားေတြ……လက္ရွိတပ္မေတာ္သားေတြလည္း စဥ္းစားသင္႔တယ္….ဒါဟာ ၿဖစ္သင္႔တဲ႔ ၊ ဆင္ႏႊဲသင္႔တဲ႔ စစ္ပြဲေတြလား……..တုိင္းၿပည္ဘ႑ာေတြ အမ်ားႀကီးဆုံးရႈံးေနယုံမက..လူေတြလည္းေသေက် ဒုကၡ ဆင္းရဲေတြနဲ႔ ဆုံေနရပါၿပီ…….တဘက္ထဲတင္မဟုတ္…ႏွစ္ဘက္လုံး…တေလာက ေကအုိင္ေအက ဖမ္းမိတဲ႔စစ္သားေတြကုိ…ဗီြဒီယုိမွာႀကည္႔လုိက္ရေတာ႔…..စုိးရမ္ေႀကာက္လန္႔ေနတဲ႔မ်က္လုံးေတြ…အသြင္ၿပင္အမူအရာေတြ…….ဘယ္သူ႔မွာတာ၀န္ရွိသလည္း…….ဒါဟာၿပည္တြင္းစစ္မီးဖန္တီးေနသူမည္သူမဆုိ…တာ၀န္ရွိ တယ္…..က်ေနာ္ေဆာင္းပါးေလးတပုိဒ္ အင္တာနက္ကေနဖတ္လုိက္ရတာရွိတယ္….ဒုတိယ ကမၻာစစ္ကာလက ဂ်ာမဏီ အာဏာရွင္ႀကီး ဟစ္တလာ အၿမဲေပ်ာ္ေနတတ္တဲ႔ တခ်ိန္ရွိတယ္တဲ႔….သူ႔ေဘးက စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြက ကမၻာ႔ေၿမပုံႀကီးကုိတုတ္နဲ႔ေထာက္ေထာက္ၿပီး…သူတုိ႔သိမ္းပုိက္ထားတဲ႔နယ္ေၿမေတြကုိအေရာင္ၿခယ္ရွင္းလင္းၿပသေနခ်ိန္ဆုိ….ဟစ္တလာမ်က္ႏွာႀကီးက၀င္းပေနတာပဲတဲ႔….(က်ေနာ္ကေတာ႔ေတြးမိလုိက္ပါတယ္…ေနာက္ဆုံးစစ္ရႈံးၿပီး ကုိယ္႔ကုိယ္ကုိယ္ ေသေႀကာင္းႀကံရမဲ႔အၿဖစ္ကုိ သူမွႀကိဳမသိႏုိင္တာကုိး ) ။

ေနာက္ဆုံး….ကဒါဖီကုိပဲႀကည္႔ပါ….တခါကသူ႔ကုိသူေႀကြးေက်ာ္ခဲ႔ဘူးတယ္……အာဖရိက…ကဘုရင္ မ်ားရဲ႕ဘုရင္တဲ႔….ဘယ္ေလာက္ရူးသလည္းဗ်ာ…..အဲသလုိလူက…သူ႔ဇာတိၿမိဳ႕အသားေတြေရာင္းတဲ႔ဆုိင္ငယ္ ေလးအေအးခန္းထဲက…ေမြ႔ယာေပၚမွာဆန္႔ဆန္႔ေလး…(.ေသတာေတာင္ထည္ထည္၀ါ၀ါ မေသရတဲ႔အၿဖစ္)…သူ အာဏာစက္က်ယ္ခ်င္တာနဲ႔….အမ်ိဳးမ်ိဳး၀ါဒၿဖန္႔…..လူေတြကုိေသခုိင္း….။

အခုလည္း လက္ရွိ ၿမန္မာအစုိးရက က်န္တာေတြကုိေတာ႔ ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္အနည္းအက်ဥ္း ေဆာင္က်ဥ္းေပးထားၿပီးခါမွ….တုိင္းရင္းသားလက္ႏွက္ကုိင္ကိစၥေတြမွာ…အာဏာစက္က်ယ္ခ်င္ေနတာလား…..ကခ်င္နယ္ေၿမကုိအႀကီးအက်ယ္ထုိးစစ္ဆင္ဘုိ႔…..တရုတ္အကူညီနဲ႔ဗမာစစ္သားေတြကုိတရုတ္ႏုိင္ငံထဲပုိ႔………လူသတ္ဘုိ႔ႀကံစည္ႀကၿပန္ၿပီ……ေကအုိင္ေအကုိအၿပီးသတ္ေခ်မႈန္းလုိ႔ရႏုိင္ပါသလား….စဥ္းစားႀကည္႔ရေအာင္ပါ…..နယ္ေၿမေတြကုိသိမ္းပုိက္ယူလုိ႔ရခ်င္ရင္ရႏုိင္ပါတယ္….ဒါေပမဲ႔ကခ်င္တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕လြတ္ေၿမာက္လုိတဲ႔ ယုံႀကည္ခ်က္ေတြကုိ…ေခ်မႈန္းလုိ႔ရႏုိင္ပါသလား….ထုိ႔အတူပဲ….ကရင္၊ရွမ္း၊မြန္၊ရခုိင္၊ကယား….သူတုိ႔တေတြရဲ႕ယုံႀကည္မႈ႔ႏွလုံးသားေတြကုိ ဘယ္လက္ႏွက္နဲ႔ အၿမစ္ၿပတ္ေခ်မႈန္းႀကမလည္း……

လူဆုိတဲ႔..သတၱ၀ါဟာ…ေလာကကုိမလြန္ေၿမာက္ေသးခင္မွာ…….ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟေတြနဲ႔ရွင္သန္ေနရတာပါ……ဒါသဘာ၀ပါ…တခါတေလ…အလကားေနရင္းေတာင္မွေဒါသကထြက္ေနတယ္….ဘာၿဖစ္လုိ႔ လည္းဆုိေတာ႔…အလုိမက်လုိ႔…အလုိေတြကုိမၿဖည္႔ဆီးႏုိင္လုိ႔….လူေတြအတင္းေၿပာႀကတယ္ဆုိတာ…မိမိေဒါသေတြကုိအစာေႀကြးႀကတာပါ…..မိမိေဒါသေတြဆုိတဲ႔အစစ္အမွန္ကုိမၿမင္ပဲ….သူမ်ားေတြကုိလက္ညွိဳးထုိးပုံခ် လုိက္တာ…….သာမာန္လူေတြမွာသိပ္ၿပသနာမရွိႏုိင္ေပမဲ႔…အာဏာကုိဆုတ္ကုိင္ထားတဲ႔သူေတြမွာ…ၿပသနာအ ႀကီးအက်ယ္ရွိပါတယ္…..ကုိယ္႔ရဲ႕ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ ေတြအတြက္ သူမ်ားတကာေတြကုိ ခုတုန္းလုပ္မိတတ္ပါတယ္…..အဲဒီလုိလူမ်ိဳးေတြရဲ႕နိဂုံးေတြဟာေကာင္းမြန္ပါသလား…….မေ၀းေသးတဲ႔ကာလ ေတြကုိပဲ လွမ္းေမွ်ာ္ႀကည္႔ရေအာင္………………………..

အီရတ္က ဆဒတ္ဟူစိန္ဟာ…..ႀကိဳးစင္ေပၚကုိ အၿပဳံးမပ်က္ တက္သြားတာဟုတ္ပါရဲ႕လား ( သူ႔ကုိႀကိဳးေပးတဲ႔ ဗြီဒီယုိေခြကုိႀကည္႔လုိက္ရင္ ေသြးေလ ေခ်ာက္ၿခားေနတယ္ဆုိတာ သိႏုိင္ပါတယ္ )။ ထုိနည္းတူစြာပဲ….အုိစမာဘင္လာဒင္….သူလူေတြအမ်ားႀကီးသတ္ခဲ႔တုန္းက…သိပ္ဂုဏ္ယူသိပ္ေပ်ာ္ခဲ႔မွာပါ…သူကေတာ႔ တရားေသာစစ္ပြဲလုိ႔ထင္ေနမိတာကုိး….ဒါေပမဲ႔သူေသခါနီးမွာ….လုပ္ရဲရင္ ခံရဲတယ္ ဆုိတဲ႔ စိတ္နဲ႔ အေသခံသြားတာလား ( မၿဖစ္မေနေသရေတာ႔မဲ႔အခ်ိန္မွာေတာင္…ကုိယ္ခ်စ္လုိ႔ယူထားတဲ႔ မိန္းမကုိ ဓါးစာခံလုပ္ေသးတယ္….) ေနာက္ မေန႔တေန႔က……ကဒါဖီ….သူ႔ကုိဖမ္းမိတဲ႔ အခ်ိန္မွာ သူ႔ကုိ မသတ္ဘုိ႔ ေတာင္းပန္ရွာတယ္………ဒါေတြကုိဆင္ခ်င္ႀကည္႔လုိက္ပါ……လူဟာကုိယ္လုပ္ရတဲ႔အခ်ိန္မွာသာ…လူေတြေသ ေႀကပ်က္စီးရတာကုိအရသာလုပ္ပီတိေတြၿဖစ္ေနႏုိင္ေပမဲ႔……..ကုိယ္ခံရမွာကုိေသေလာက္ေအာင္ေႀကာက္ တတ္ပါတယ္…ဒါသဘာ၀ပါ..ဒီလုိနဲ႔နိဂုံးခ်ဳပ္သြားတဲ႔သူေတြအားလုံးတူညီတာ..တခုရွိပါတယ္…….ဒါကေတာ႔…သူတုိ႔လုပ္ခဲ႔တဲ႔လုပ္ရပ္ေတြအားလုံးဟာ…တရားေသာစစ္ပြဲေတြခ်ည္းပဲလုိ႔ေၿပာ ေနခဲ႔ႀကတာပါပဲ……

ဒီေန႔ ၿမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ၿပည္တြင္းစစ္မီးႀကီးဟာ….ေတာ္သင္႔ေလာက္ပါၿပီ….ေၿဖရွင္းလုိ႔မရႏုိင္ဘူးဆုိတာ မရွိပါဘူး…….ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေၿဖရွင္းလုိ႔ရပါတယ္….ဒီလုိမဟုတ္ပဲ…အေစာကဗုိလ္မူးေအာင္ေၿပာသလုိ….မေၿပလည္ခ်င္လုိ႔ကုိမေၿပလည္ႏိုင္တဲ႔စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြသတ္မွတ္ထားမယ္ဆုိရင္ေတာ႔…….တုိင္းၿပည္တုိးတက္ဘုိ႔ဆုိတာ…နည္းနည္းေလးမွမစဥ္းစားပါနဲ႔ေတာ႔….စကားေတြအဖတ္တင္ပါတယ္…..ၿပည္တြင္းစစ္မီးဟာ…သမင္ေမြး ရင္ က်ားစားရင္း အေၿခေနၿဖစ္ေနဦးမွာပါပဲ…ငါးကုိ ေခါင္းပုိင္းနဲ႔ဖင္ပုိင္းယူဘုိ႔အၿငင္းပြားေနခ်ိန္မွာ ႀကားထဲက ေၿမေခြးက..ဒုိင္လူႀကီး၀င္လုပ္ၿပီး…အၿငင္းပြားေနသူႏွစ္ဦးကုိ…ေခါင္းနဲ႔ဖင္ အညီအမွ်ခြဲေပးလုိက္ၿပီး သူက အလယ္က ၀မ္းဗုိက္သားယူသြားတဲ႔…အၿဖစ္လုိ….တရုတ္ကြန္ၿမဴနစ္ အစုိးရက ၀င္အုပ္သြားမွာမလြဲပါဘူး……

လႊတ္ေတာ္က်င္းပေနခ်ိန္မွာ…..ၿပည္နယ္ေဒသအသီးသီးကတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား…..ဒီကိစၥကုိဘာလုိ႔မ်ား က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ မေဆြးေႏြးႀကတာပါလိမ္႔…….ၿမန္မာသတ္ပုံက်မ္း ကိစၥေလာက္ အေရးမပါလုိ႔လား……..ၿပည္တြင္းစစ္အတြက္ ကုန္က်မဲ႔ ေငြေတြ ၊တုိင္းၿပည္ ဘ႑ာေတြကုိ တၿခားဟာေတြ ခနထားဦးဗ်ာ…..ႏုိင္ငံသားေတြ ပညာေတြေတာ္ၿပီး…တုိင္းၿပည္ထူေထာင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားမွာ အသုံးခ်နုိင္ဘုိ႔ …ပညာေတာ္သင္ေတြေစလႊတ္လုိက္မယ္ဆုိ….ဘယ္ေလာက္အက်ိဳးရွိလုိက္မလည္း…..။

တရုတ္ႏုိင္ငံကေခါင္းေဆာင္ႀကီး….တိန္ေရွာက္ဖိန္ဟာ….၁၉၈၀ကာလမ်ားမွာအေမွ်ာ္အၿမင္ႀကီးမားစြာနဲ႔….တရုတ္ပညာတတ္လူငယ္ေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာလႊတ္ ပညာရပ္ေတြသင္ႀကားခုိင္း ေလ႔လာခုိင္းလုိက္တဲ႔ အက်ိဳးဆက္ဟာ…ယခု တရုတ္ႏုိင္ငံႀကီးကုိ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံၿဖစ္ေစခဲ႔ၿပီမဟုတ္လား………

ၿမန္မာ႔တပ္မေတာ္သားမ်ားအားလည္း ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္……..ဒီေန႔ တပ္မေတာ္ အရာရွိ အရာခံမ်ားဟာ ပညာတတ္ေတြပါ……လူနည္းစုလက္တဆုတ္စာ အာဏာစက္၀န္းက်ယ္ခ်င္တာအတြက္နဲ႔ အသက္ေပးေနရတာ…..ေတြးႀကည္႔မယ္ဆုိရင္ရွက္စရာေကာင္းပါတယ္…..ညံ႔ရာေရာက္ပါတယ္….အမွန္တရားကုိၿမင္တတ္ေစခ်င္ပါတယ္……

မိမိႏုိင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း….တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းသတ္ၿဖတ္ေနတဲ႔……စစ္ပြဲမ်ားကုိအၿမန္ဆုံးရပ္တန္႔ေပးပါ……ဒီစစ္ပြဲအတြက္ကုန္က်ေနတဲ႔ေငြေတြဟာ….ၿပည္သူေတြေသြးေခၽႊးနဲ႔ရွာေဖြထားတဲ႔ေငြေတြၿဖစ္တယ္…..ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြလႊတ္ဘုိ႔…ကတိက၀တ္ေတြေပးၿပီး…၀ိနည္းလြတ္..အနည္းငယ္လႊတ္ေပးသည္႔တုိင္…ေနာက္ထပ္ဆက္လႊတ္ေပးဘုိ႔ကုိလည္းကတိခံေနဆဲၿဖစ္ပါတယ္…….သုိ႔ေသာ္တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းမသတ္ ၿဖတ္ပါဘူးဆုိသည္႔ ကတိကုိေတာ႔…လႊတ္ေတာ္အပါ၀င္ မည္သည္႔ေနရာမမွ် စုိးစဥ္းမွ် မႀကားရပါ………….

ၿပည္တြင္းစစ္မ်ားကုိ (မည္သည္႔အေႀကာင္းၿပခ်က္မ်ိဳးမွ မေပးပဲ ) အၿမန္ဆုံးရပ္ဆုိင္းပါ……

နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ…..အၿမန္ဆုံးၿပန္လႊတ္ေပးပါ…..

ၿပည္သူတရပ္လုံးက ေက်းဇူးတင္ေနႀကမွမလြဲပါ….သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အပါ၀င္ လုပ္ပုိင္ခြင္႔ရွိသူမ်ားခင္ဗ်ား…

ေလးစားစြာၿဖင္႔

( ေမာင္ေမာင္၀မ္း )

face book မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚက နာမည္ႀကီး လူယုတ္မာ ခ်ီးပုံးသန္႔ဇင္ဂိုဏ္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ပိုမိုခင္မင္ရင္းႏွီးလာသည္ဆိုသည့္ သတင္း၏ ေနာက္ကြယ္ ...


မိတ္ေဆြတို႔ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ျဖန္႔ေ၀ေပးပါ။ က်ေနာ္တို႔ေနတဲ့ ၿမိဳ႕ေလးမွာ ဒီလိုမတရားမႈမ်ိဳးေတြ တကယ္ျဖစ္ေန တာပါ။ ဒါကို က်ေနာ္တို႔ ပဲခူးၿမိဳ႕မွာရွိေနတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရဘက္ေတာ္သားမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစု မ်ား၊ လူ႔အခြင့္ေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူဆုိသူမ်ား ဒီလိုပဲလက္ပိုက္ၾကည့္ေနသတဲ့လား၊ ေက်ာ္မေကာင္း ၾကားမေကာင္း ပဲခူးခ်ီးပံုးမာဖီးယားဂိုဏ္းနဲ႔ ပဲခူးတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ဆက္ႏြယ္ေနသတဲ့ဗ်ာ။ ကဲ အျပည့္အစံုကို ေတာ့ ေအာက္က သတင္းေထာက္နဲ႔ ျပည္သူတဦးရဲ႕ ရင္ဖြင့္သံေလးကို နားေထာင္ၾကည့္ပါ။ လူမဆန္တဲ့ လူ မိုက္တေယာက္ရဲ႕ မတရားမႈကို ေခါင္းငံု႔ခံေနရတဲ့၊ ဥပေဒရဲ႕မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္းခံထားရတဲ့ ပဲခူးၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတ ခ်ဳိ႕ရဲ႕ ခံစားခ်က္ကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။

က်ေနာ္တို႔ပဲခူးမွာ မဂၢတစ္ဆိုတဲ့ ရပ္ကြက္ရွိတယ္။ အဲ့ဒီရပ္ကြက္မွာ သန္႔ဇင္ဆိုတဲ့လူ ရွိတယ္ဗ်။ အဲဒီလူကို ရပ္ ကြက္က ခ်ီးသန္႔ဇင္လို႔ ေခၚၾကတယ္။ သူက ပဲခူးအမွတ္ (၁) စခန္းက ရဲသတင္းေပးေပါ့ဗ်ာ။ ၿပီးေတာ့ သူက လူမိုက္ေတြ လက္သပ္ေမြးထားတယ္။ သူခိုးေတြ ေမြးထားတယ္။ ျပည့္တန္ဆာခန္းေထာင္ထားတယ္။ ၾကံ႕ခိုင္ ေရးေခတ္မွာ သူက စည္း႐ံုးေရးမွဴး၊ ရဲစခန္းက ရဲနဲ႔ ေပါင္းတယ္။ ရဲေတြအတြက္ အမႈဆင္ေပးတယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ သူက ၿမိဳ႕မွာ တျဖည္းျဖည္း ၾသဇာရွိလာတယ္။

တခါက သူ႔သား ေမာင္းလာတဲ့ တုတ္တုတ္ဆိုင္ကယ္က ဆိုင္ကယ္တစီးကို ၀င္တိုက္လိုက္တယ္။ သူက အ ေလ်ာ္ေပးမယ္ဆိုၿပီး အဲဒီလူကို သူ႔အိမ္ေခၚသြားတယ္။ အိမ္ထဲေရာက္ေတာ့ အဲဒီလူကို သူ႔တပည့္ေတြက ၀ိုင္း ႐ိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ သူ႔သားက သူ႔ေပါင္သူ ဓားနဲ႔ ထိုးခ်လိုက္တယ္။ ေနာက္ၿပီး အမႈသြားဖြင့္တယ္။ စခန္းမွာ ဒီဆိုင္ကယ္တိုက္ခံရတဲ့သူက က်ေနာ့္သားကို အိမ္ထဲအထိ ဓားနဲ႔ ၀င္ထုိးပါတယ္ဆိုၿပီး နာက်င္ေစမႈနဲ႔ အမႈဖြင့္ တယ္။ ရဲကလည္း ေသခ်ာမစစ္ဘဲ လက္ခံတယ္။ ဟိုလူမွာ အေလ်ာ္မရတဲ့အျပင္ အေလ်ာ္ပါ ေပးရတယ္။

ေနာက္တခုကဗ်ာ သူတို႔ရပ္ကြက္ထဲက ပ်ံက်အိမ္တအိမ္မွာ အသက္ ၅၆ ႏွစ္ အဖြားႀကီးတေယာက္ေနတယ္။ အဲဒီအဖြားႀကီးကို ခ်ီးသန္႔ဇင္ရဲ႕ ညာလက္႐ံုး သူရဆိုတဲ့ေကာင္က ညအခ်ိန္မေတာ္သြားၿပီး ခင္ဗ်ားမွာ အိမ္ ေထာင္စုဇယားရွိလား၊ မရွိရင္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ရမယ္။ ဧည့္စာရင္းမတိုင္ရင္ ရဲဖမ္းခိုင္းမယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြ ေတာင္းတယ္။ အဖြားႀကီးက မေပးႏုိင္ေတာ့ ၅၆ ႏွစ္ အဖြားႀကီးကို သူရက မူးမူးနဲ႔ မုဒိမ္းက်င့္လိုက္တယ္။ အ ဖြားႀကီးမွာ ေသလုေျမာပါးပဲ။ ဒါကို အဖြားႀကီးက ရယက သြားတိုင္မယ္ဆိုေတာ့ ခ်ီးသန္႔ဇင္က လမ္းကေန ျဖတ္ေခၚၿပီး ခင္ဗ်ားေဆးကုဖို႔ ငါးေသာင္း က်ဳပ္ေပးလိုက္မယ္၊ ေအး မေက်နပ္လို႔ ထပ္တိုင္လည္း ရဲက ဘယ္ သူ႔လူဆိုတာ ခင္ဗ်ားသိလား၊ က်ဳပ္လူဗ်။ ခင္ဗ်ား ေသခ်င္းဆိုးနဲ႔ ေသသြားမယ္ဆိုေတာ့ အဖြားႀကီးခမ်ာ ငါး ေသာင္းနဲ႔ပဲ ေက်နပ္လိုက္ရတယ္ဗ်ာ။ တကယ့္ဆင္းရဲသားေတြ သနားပါတယ္ဗ်ာ။ က်ေနာ္လည္း သူတို႔ကို သနားလို႔ပါ။ အဖြားႀကီးဆို ေတာ္ေတာ္သနားဖို႔ ေကာင္းတယ္။ သူခမ်ာ ဆရာ၀န္ကလည္း ဆူဆဲေသးတယ္။ အသက္ႀကီးမွ ကျမင္းရလားဆိုၿပီး ေေသြးဆံုးေနေတာ့လည္း စုပ္ျပတ္သြားတာေပါ့။ သူ႔ခမ်ာ မတရားခံရတာ ကို မေျပာရဲရွာဘူး။ ရဲတိုင္လည္း အေၾကာင္းမွမထူးတာကိုး။

ခ်ီးသန္႔ဇင္က ၿမိဳ႕ေပၚမွာ ျပည့္တန္ဆာခန္း ေထာင္ထားတယ္။ အမွတ္ (၁) ရဲစခန္းက စခန္းမွဴးကအစ သူ႔ၾသ ဇာခံရတယ္။ သူက သူခိုးလက္ခံလည္း လုပ္တယ္။ ေနာက္ဆံုး ရပ္ကြက္ကလူေတြက မီးစက္တို႔ ေမာ္တာတို႔ ေပ်ာက္ရင္ စခန္းမတိုင္ေတာ့ဘူး။ ခ်ီးသန္႔ဇင္ကို တစ္ေသာင္း ႏွစ္ေသာင္း သြားကန္ေတာ့လိုက္တယ္။ ညက် ရင္ အဲ့ပစၥည္း ျပန္ေရာက္လာေရာ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းကလည္း လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထဲမွာ သူ႔ၾသဇာမခံတဲ့ လူငယ္ တေယာက္ကို သူ႔တပည့္ စစ္ႏုိင္က စေကဘာနဲ႔ ထိုးလိုက္တယ္။ ဟိုေကာင္ေလး ေဆးရံုတင္ရတယ္။ အမႈဖြင့္ တယ္။ ရဲက အီစီကလီနဲ႔ အမႈကို ေဖ်ာက္ပစ္တယ္။ ဆင္းရဲသားေတြဆုိေတာ့လည္းဗ်ာ၊ ဘယ္သူ႔အားကိုရမွန္း မသိေတာ့ က်ေနာ့္ဆီ ရင္လာလာဖြင့္ၾကတယ္။

အခု အဲဒီသူခိုးလက္ခံ၊ ျပည့္တန္ဆာေခါင္း၊ လူမိုက္လူယုတ္မာ ခ်ီးသန္႔ဇင္က ပဲခူးတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဉာဏ္ ၀င္းနဲ႔ ေပါင္းေနသတဲ့။ ဦးဉာဏ္၀င္းရဲ႕အတြင္းလူအျဖစ္ သတင္းလႊင့္ထားတယ္။ အဲဒီေတာ့ စခန္းမွဴးကအစ သူ႔ကို ေၾကာက္ေနရတယ္။ သူ႔လုပ္ရပ္ေတြက ဥပေဒျပင္ပကခ်ည္းပဲ။ ခ်ီးသန္႔ဇင္က ခယကမွဴးကိုလည္း ပိုင္ တယ္။ က်ေနာ္တို႔ ပဲခူးၿမိဳ႕က လမ္းျပၾကယ္ ဦးေအးျမင့္ကလည္း အခုေနာက္ပိုင္း ရဲေတြနဲ႔ပဲ တြဲေနေတာ့ လူထု ကလည္း သူ႔ကို အားမကိုးခ်င္ၾကဘူး။ သူက လူသိမ်ားတဲ့ကိစၥမ်ိဳးပဲ လုပ္ခ်င္တယ္ထင္တယ္။ ခ်ီးပုံးသန္႔ဇင္ ကိစၥက်ေတာ့ သိရက္ၾကားရက္နဲ႔ လက္ေရွာင္ေနတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးသမားႀကီးကေလ အခု ပညာေရးမွဴး တို႔၊ လ၀ကဦးစီးတို႔ ေျပာင္းလာရင္ သူတို႔ဟာကြက္ေတြ၊ စားကြက္ေတြကို ဦးေအးျမင့္ မီဒီယာထဲ ထည့္မေအာ္ ေအာင္ သူ႔ကို အရင္ သြားကန္ေတာ့တာေတာင္ ရွိတယ္လို႔ ၾကားတယ္။ ရဲေတြကိုလည္း သူက ဖုန္းေတြ ၀ယ္ ေပး အမႈပြဲစားလုပ္ေနေတာ့ ဦးေအးျမင့္ကို သြားတိုင္ပင္ရင္ ရဲေတြကတဆင့္ ခ်ီးသန္႔ဇင္က အဲဒီလူကို ဒုကၡ ေပးမွာလည္း ေၾကာက္ေနၾကရတယ္။

ကူညီပါၾကပါဗ်ာ။ ဆင္းရဲသားေတြခင္ဗ်ာ ခ်ီးပံုးသန္႔ဇင္လက္ထဲက ေရျဖစ္ေနၾကရတယ္။ ရဲတိုင္ေတာ့လည္း ရဲက သူတပည့္ျဖစ္ေနတယ္ဗ်ာ။ ေတာ္ေတာ္သနားဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ သူ႔ေၾကာင့္ အျပစ္မရွိဘဲ ေထာင္က်ေန သူေတြလည္း အမ်ားႀကီးပဲ။ တခါကလည္း ျဖစ္ဖူးတယ္ဗ်။ ခ်ီးပုံးသန္႔ဇင္ရဲ႕ အေဖက ရယကဥကၠဌ ၀င္ေရြး တယ္။ သူက ေႂကြးေၾကာ္တယ္။ သူ႔အေဖ ဥကၠဌျဖစ္ရင္ ဒီရပ္ကြက္မွာ သူ႔ကို အာခံတဲ့သူမွန္သမွ် အေလာင္း မေပၚေစရဘူးတဲ့။ အဲဒါနဲ႔ ေက်ာင္းဆရာမေတြ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး တိုင္းမွဴးကို လက္မွတ္ထိုး ေတာင္းဆိုၾကမယ္ လုပ္မွ သူ႔အေဖ ရာထူးမရတာ။

သူ႔လက္ေ၀ခံ ရဲစခန္းက အမွတ္ (၁) ရဲစခန္း၊ အဓိကကေတာ့ဗ်ာ ဦးဉာဏ္၀င္း သိေစခ်င္တာပါ။ သူ႔ဆီ ၀င္ ထြက္ေနတဲ့သူက ဘယ္လိုေကာင္ဆိုတာ သူက မသိရွာဘူးဗ်။ သူက ပဲခူးအေၾကာင္း ဘာမွမသိဘဲ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ လာလုပ္ေနတယ္။ အခုဟာက ခ်ီးသန္႔ဇင္က သူ႔ကို ခုတံုးလုပ္ေနေတာ့ ရဲကေတာင္ ေၾကာက္ေနရတယ္။ ရဲဆိုတဲ့ေကာင္ကလည္းဗ်ာ၊ လူႀကီးနဲ႔ သိတယ္ဆိုတာနဲ႔ အၿမီးကုပ္ေနတာဗ်။ ၿပီးေတာ့ ဒီေကာင္ ဖန္တီးေပးတဲ့ အမႈေတြ၊ ဂြင္ဆင္လိုက္တဲ့ အမႈေတြကလည္း ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ကေလး စားေနရေတာ့ အခုဟာက က်ေနာ္တို႔ ၿမိဳ႕မွာ ခ်ီးပုံုးသန္႔ဇင္ဆိုတဲ့ လူမိုက္လုပ္သမွ် ခံေနၾကရတဲ့ဘ၀ဗ်။

ဒါေပမယ့္ ခ်ီးပုံးသန္႔ဇင္ရဲ႕ တပည့္ေတြနဲ႔ ခ်ီးပုံုးသန္႔ဇင္ကိုယ္တိုင္ ရမ္းကားခဲ့ အႏုိင္က်င့္ခဲ့တာေတြေတာ့ ပဲခူးက လူတိုင္းနီးပါး ၾကားဖူးၾကပါတယ္။ ဒီလိုလူရမ္းကားမ်ိဳး လူမိုက္ဂိုဏ္းဖြဲ႔ေနပံုမ်ိဳးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီလို႔ ေျပာေျပာေနတဲ့ အစိုးရ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေပါင္းသင္းေနတယ္ ဆိုတာမ်ဳိး မရွိသင့္ေတာ့ဘူး။ ဒီေကာင္မ်ိဳးကို အာဏာပိုင္က မသိရင္ ေတာင္ စတုတၳမ႑ိဳင္နဲ႔ တိုက္ရမယ္။ ခ်ီးပုံးသန္႔ဇင္ရဲ႕ လက္ကိုင္တုတ္ ဒု-ရဲအုပ္ႏွစ္ေယာက္ ရွိေသးတယ္။ အ မွတ္ (၁) စခန္းက ဒု-ရဲအုပ္ေက်ာ္သူနဲ႔ ဒု-ရဲအုပ္ ေနာ္ေနာ္ေအာင္တဲ့။

Ko Ko - ပဲခူးၿမိဳ႕ မဂၢတစ္လမ္းက ေအာက္ပိုင္းရပ္ကြက္မွာ ခ်ီးပုံးသန္႔ဇင္ဆိုသူရဲ႕ အႏိုင္က်င့္မႈေတြ အမ်ားႀကီး ကို စံုစမ္းခိုင္းၾကည့္၊ ေအာင္မေလး လူေတြက ေအာ့နလံုးနာလြန္းလို႔ သူ႔ကို။ ဒါေပမယ့္ သူက အခုထိေတာ့ ၾကံ႕ခိုင္ေရး လုပ္လုိက္၊ ရဲသတင္းေပး လုပ္လိုက္၊ ခရက လူယံု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အတြင္းလူ ဆိုတဲ့ နာမည္ေတြနဲ႔ ခိုးဆိုးလုယက္ေနတုန္းပဲဗ်ာ။ အာဏာပုိင္အသုိင္းအဝုိင္းကုိ ခုတုံးလုပ္ေနတဲ့လူေပါ့။ လူႀကီးေတြဆီ အတင္း၀င္ ထြက္၊ အဓိကေတာ့ ရဲေတြေပါ့ဗ်ာ၊ ဒီလူ႔ကို မွီၿပီး စားေသာက္ေနရေတာ့ လူႀကီးေတြဆီ ၀င္ဖို႔ လမ္းေၾကာင္း သူ တို႔ပဲ ခင္းေပးတာ၊ အခုေတာ့ လူႀကီးေတြ ခုတံုးလုပ္ၿပီး သူက ရဲေတြကိုေတာင္ ျပန္လက္သပ္ေမြးေနတယ္။

ပဲခူးက မဂၢတစ္လမ္းဆိုတာ လမ္းမႀကီးဗ်။ အဲလမ္းမႀကီးေဘးမွာ ဆိုရွယ္လစ္နဲ႔ ေမွာ္ကန္ဆိုၿပီး ရပ္ကြက္ႀကီး ႏွစ္ခုရွိတယ္။ အဲဒီေနရာဟာ သူ လႊမ္းမိုးရာေနရာပဲ။ သူအလုပ္ေနာက္တခုကက်ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေခတ္မီ တယ္။ အစ္ကို လူတေယာက္ကို ကားနဲ႔ တိုက္မိလို႔ ေသသြား၊ အစ္ကိုက ခ်ီးသန္႔ဇင္ကို ေခၚၿပီး ေငြသိန္းသံုး ဆယ္ေပးလိုက္၊ ခ်ီးသန္႔ဇင္က အစ္ကို႔မွတ္ပံုတင္ပဲ ေတာင္းလိမ့္မယ္။ အစ္ကို႔မွတ္ပံုတင္ကို ခြာ၊ သူ႔တပည့္တ ေယာက္ပံုတပ္ၿပီးရင္ အစ္ကိုပါဆိုၿပီး တရား႐ံုးမွာ အစစ္ခံ၊ ေထာင္က်ခံ၊ သူ႔တပည့္ကို ဆယ္သိန္းေလာက္ေပး၊ သူက ဆယ့္ငါးသိန္းေလာက္ယူ၊ ရဲနဲ႔တရား႐ံုးက ငါးသိန္းယူ၊ ဘယ္မွာလဲ ဥပေဒဆိုတာ။ ၿပီးရင္ ဟိုေကာင္ေတြ က ေထာင္ထဲမွာ တနွစ္ေလာက္ေန အေသစာရင္းျပ ျပန္ထြက္။ ျမန္မာ မာဖီးယားဂုိဏ္းလုိ႔ နာမည္ေပးရမယ္။
လူေတြက ေအာ့ႏွလံုးနာလြန္းလို႔ သူ႔နာမည္ေရွ႕မွာ ခ်ီးပုံးလို႔ တပ္ေပးထားတယ္။ ခ်ီးပုံးဂိုဏ္းေပါ့ဗ်ာ။ ပဲခူးခ်ီးပုံး ဂုိဏ္းရာဇာ ခ်ီးေပသန္႔ဇင္နဲ႔ ဦးဉာဏ္၀င္း ပါတနာျဖစ္ေနၾကတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းကေတာ့ဗ်ာ၊ က်ေနာ္တို႔ ၿမိဳ႕ သူၿမိဳ႕သားေတြအတြက္ ရင္ေလးဖြယ္ပဲေပါ့။

သူလုပ္တဲ့ အမႈေတြ အမ်ားႀကီးဗ်ာ။ က်ေနာ္ မသိေသးတာေတြ မမွတ္မိတာေတြ ရွိေသးတယ္။ သိခ်င္ရင္ အဲ့ဒီ မဂၢတစ္ ေအာက္ပိုင္းရပ္ကြက္ေတြကို ဆင္းေမးၾကည့္ၾကပါဗ်ာ။ လူတိုင္းကို ေမးၾကည့္၊ လူတိုင္းပါးစပ္က အ ေကာင္းထြက္မွာမဟုတ္ဘူး။ သူ႔တပည့္ ဒု-ရဲအုပ္ေက်ာ္သူနဲ႔ ေနာ္ေနာ္ေအာင္ဆိုတာလည္း နာမည္ႀကီးတယ္။ သူ႔ဘယ္လက္႐ံုး စစ္ႏိုင္ဆိုတဲ့ လူမိုက္ကို ရပ္ကြက္က မခံႏိုင္တဲ့ လူငယ္ေတြ ၀ိုင္းဆြမ္းႀကီးေလာင္းၾကတာ မ်က္လံုးတလံုးေတာင္ နိမ့္သြားတယ္။ အဲဒီလူငယ္ေလးေတြလည္း အခုထိ ၀ရမ္းေျပးျဖစ္တဲ့သူျဖစ္၊ တရား႐ံုး ေရာက္တဲ့သူေရာက္ပဲ။

စစ္ႏိုင္ဆိုတဲ့ေကာင္က သူ႔ကို ဆက္ေၾကးမေပးတဲ့ လမ္းထိပ္က ကြမ္းယာဆိုင္ကို ၿဖိဳေနၾကတာကို ရပ္ကြက္ထဲ က လူငယ္ေတြက မခံႏိုင္လို႔ မၿဖိဳဖို႔ ေတာင္းပန္တာကို အဲဒီကေလးေတြကို ရပ္ကြက္ထဲအထိ ေလးခြနဲ႔ လိုက္ ပစ္။ တုတ္နဲ႔လိုက္႐ိုက္တယ္ေလ။ အဲဒါနဲ႔ မခံႏိုင္တဲ့အဆံုး ရပ္ကြက္က၀ိုင္းလုပ္ေတာ့ ေဆး႐ံုတင္လိုက္ရတယ္။ ေနာက္ဆံုး ရဲနဲ႔ ေပါင္းၿပီး ရပ္ကြက္က ၀ိုင္းလုပ္တယ္ထင္ရတဲ့ လူေတြကို တေယာက္ ၆ သိန္း ေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းတယ္။ ဟိုခမ်ာ ပန္းရံသမား၊ ကုန္ထမ္းသမားေတြဆိုေတာ့ ၆ သိန္း မေျပာနဲ႔၊ ၆ ေထာင္ေတာင္ မရွိလို႔ ေထာင္က်မလိုျဖစ္ေနတယ္။ အခုထိ တရား႐ံုးမွာ အမႈျဖစ္ေနတုန္း သူတို႔ရန္စကို ေၾကာက္လို႔ နယ္စပ္ေျပးတဲ့ သူလည္း ေျပးေပါ့။

ဒီလိုမ်ိဳး မင္းမဲ့စ႐ိုက္ေတြဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို သြားေနပါတယ္ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံတခုမွာ တကယ္မရွိသင့္ေတာ့ဘူး ဆိုတာ ပဲခူးတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးနဲ႔ လူႀကီးမင္းမ်ား ေနာက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးသမားႀကီးဆုိတဲ့ ဦးေအး ျမင့္၊ ေနာက္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားသူပဲခူးသားမ်ားကို သိေစခ်င္တယ္ဗ်ာ။ သိလည္းသိၾကမွာပါ။ မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနတာလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာပါ။ က်ေနာ္ကေတာ့ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ီးပုံးလုပ္သမွ် ခံေနၾကရတဲ့ ဆင္းရဲ သားရပ္ကြက္သူ ရပ္ကြက္သားေတြကိုယ္စား အားလံုးကို သိေအာင္ေျပာျပလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။

ဖူကူရွီးမား ပဲခူးသား

မူရင္း ။။ ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ

Saturday, October 22, 2011

အာဏာရွင္နဲ႕လူထုေခါင္းေဆာင္ဘယ္သူ႕ေသြးကပိုရဲသလဲ...

သူမ်ားကိုသတ္လို႕ကိုယ့္ကိုလဲျပန္သတ္တာခံရနိုင္တယ္ဆိုတဲ့အၾကမ္းဖက္လမ္းကိုေရြးျပီးမွေသြးနည္းသူေတြေတြ႕ရ

ပါတယ္..သာမန္ေနာက္လိုက္ေတြကိုမေျပာလိုပါဖူး..ဦးေဆာင္သူေတြကိုပဲတင္ျပလိုပါတယ္...

(၁)ဆာဒန္ဟူစိန္ကိုေျမက်င္းထဲ၀င္ဖမ္းေတာ့ေသနတ္ရွိရက္နဲ႕မိမိကိုယ္ကိုလည္းအဆံုးမစီရင္ရဲ..ျပန္လည္းမခုခံပဲ

အညံ့ခံေတာ့ေနာက္ဆံုးၾကိဳးစင္တက္ရတာပဲမဟုတ္လား။

(၂)အိုစမာဘင္လာဒန္ကို၀င္ဖမ္းတုန္းကလည္းသူ႕ကိုပစ္မယ္လုပ္ေတာ့အနားကသူ႕ဇနီးတဦးကိုလြတ္လိုလြတ္ျငား

ဆြဲကာခဲ့တယ္၊(သူ႕ဇနီးကသူ႕ဆႏၶနဲ႕သူ၀င္ကာတယ္လို႕လည္းအခ်ိဳ႕သတင္းမွာဆိုပါတယ္။)

(၃)လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္သုတ္သင္ခံရတဲ့လစ္ဗ်ားအာဏာရွင္ကဒါဖီလဲဒီလိုပါပဲဒဏ္ရာေတြနဲ႕ေရေျမာင္းပိုက္ထဲက

ဆြဲထုတ္ေတာ့သူ႕ကိုမပစ္ဖို႕ေတာင္းပန္တယ္လို႕ဆိုပါတယ္...

သူတို႕ေတြဟာလူတေယာက္နွစ္ေယာက္ေလာက္သတ္ခဲ့ၾကသူေတြလည္းမဟုတ္ပါဖူး။ေထာင္နဲ႕ခ်ီျပီးအစုလိုက္အျပံဳ

လိုက္သတ္ဖို႕အမိန္ေပးခဲ့သူေတြပါ...အခုလိုမလြတ္နိုင္မွန္းသိေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာရင္ေကာ့ျပီးအေသမခံရဲၾကပါဖူး...

ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့သူတို႕မွာယံုၾကည္ခ်က္တို႕ခံယူခ်က္တို႕မရွိလို႕ပါပဲ...

သူမ်ားလဲမသတ္ဖူး၊အၾကမ္းဖက္၀ါဒလည္းဆန္႕က်င္တယ္...ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့လူ႕ေဘာင္ကိုပဲတည္ေဆာက္လိုသူ...

လက္နက္ဆိုလို႕အပ္တိုတေခ်ာင္းမွ်ပင္မရွိေသာကြ်န္ေတာ္တို႕လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ကိုၾကည့္ရေအာင္....

ဒီပဲယင္းလုပ္ၾကၤမႈမွာစီးနင္းလာတဲ့ကားကျမိဳ႕အ၀င္ဂိတ္မွာပိတ္မိသြားခဲ့တယ္။ကားေပၚက NLD လူငယ္ေတြနဲ႕

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုခြဲထုတ္ဖို႕ၾကိဳးစားတယ္။အဲဒီမတိုင္ခင္မွာလည္ကားတန္းၾကီးကိုနအဖလက္ပါးေစ ၅၀၀၀ ေလာက္ကမဲမဲျမင္အကုန္ရိုက္အကုန္သတ္ေနတာဆိုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကသူ႕ကိုလည္းလုပ္ၾကံ

ေတာ့မယ္လိုတြက္ဆထားျပီး စစ္တပ္အရာရွိကို.....

(အားလံုးကိုဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္လိုက္မယ္..

သတ္မွာဆိုရင္ေတာ့ငါရဲေဘာ္ရဲဖက္ေတြနဲအတူဒီမွာပဲအေသခံ လိုက္ေတာ့မယ္)....လို႔ျပန္ေျပာခဲ့တယ္...

ယံုၾကည္ခ်က္ ခံယူခ်က္ ရွိသူေတြ ကို အာဏာရွင္ေတြေၾကာက္တာအဲ့ဒါပဲ...

[By Yeyint Nge ]

စစ္တကၠသိုလ္ဆင္းေတြ အရည္အခ်င္း မျပည့္ ဟု တရုတ္က အေၾကာင္းျပ ႏွင္ထုတ္ၿပီတရုတ္ စစ္တကၠသိုလ္ ေတြ မွာ ျမန္မာ စစ္တပ္ က ေစလႊတ္ တဲ့ သင္တန္း သား ေတြ အရည္
အခ်င္း ျပည့္ မွီ မႈ မရွိ လို သင္ မေပး ေတာ့ ႏိုင္ ဘူး ဆို သည္။
တရုတ္ က ယခု ကဲ့ သို ့ ျမန္မာ စစ္တပ္ မွ ပညာေတာ္ သင္ေစလႊတ္ သည့္ သင္တန္းသား မ်ားကို လက္မခံျခင္းမွာ ျမစ္ဆံု ဆည္ တည္ ေဆာက္ မႈ ကို ရပ္တန္ ့ေၾကာင္း ျမန္မာ က ေၾကျငာျခင္း ကို လက္ စား ေခ်ျခင္း ဟု ရုရွား ႏိုင္ငံ ေမာ္စကို ၿမိဳ ့ေရာက္ ျမန္မာ စစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား တစ္ဦး က FNG သို ့ေျပာသည္။

ျမစ္ဆံု ဆည္ ရပ္ ၿပီး ကတည္းက တရုတ္ စစ္တကၠသိုလ္ ေတြ မွာ ေရာက္ ေန တဲ့ ျမန္မာ ေက်ာင္းသား ေတြ ကို ႏွိမ္တာ တို ့ ၊ ရန္ စတာ တို ့ ၊ အႏိုင္ က်င့္တာ တို ့လုပ္လာ တယ္။ သင္တန္း ဆရာေတြ ကို တိုင္ လဲ မသိခ်င္ ေယာင္ ေဆာင္ တယ္၊ တကယ္ ေတာ့ တရုတ္ ေက်ာင္းသား ေတြထက္ ေတာင္ ျမန္မာ ေတြ က ေတာ္ တယ္ ၊ သူ တို ့ က ေလာင္းကစား လုပ္တယ္၊ ဘိန္းရႈတယ္၊ လို ့ ကၽြန္ေတာ္ တို ့ သူငယ္ခ်င္း ေတြ က ေျပာသည္ ဟု အဆိုပါ ေမာ္စကို ေရာက္ျမန္မာ အရာရွိ ငယ္ က ေျပာသည္။

တရုတ္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀မ္က်ားေပါင္ က ျမန္မာ ဒုသမၼတတင္ေအာင္ျမင့္ဦး ႏွင့္
ေတြ ့ဆံုရာတြင္ေပးထား သည့္ ကတိေတြ တည္ ေအာင္ လုပ္ ဖို ့ လို သည္ ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ သည့္ အသံုး အႏႈံ းျဖင့္ ေျပာခဲ့ သည္။


တရုတ္ က ျမန္မာ အရာရွိ ေလာင္း ေတြ ကို ႏွင္ထုတ္ၿပီ
(http://www.myanmarwikileaks.org/2011/10/blog-post.html)

တရုတ္ အစိုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀မ္က်ားေပါင္း ႏွင့္ ျမန္မာ ဒု သမၼတ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး တို ့ ေတြ ့
ဆံု ခ်ိန္ ဥ္ တရုတ္ စစ္တပ္ မွ ထိပ္တန္း စစ္ဘက္ အရာ ရွိ မ်ား က ျမန္မာ ကိုယ္စားမ်ား ႏွင့္
သီးသန္ ့ ေတြ ့ဆံု ရာ ဥ္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ ေစလႊတ္ သည့္ မည္ သည့္ သင္တန္း သား
ကို မွ် တရုတ္ စစ္တကၠသိုလ္ မ်ား ဥ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မွ စၿပီ ပညာ သင္ေပး ေတာ့ မည္ မဟုတ္
ဟု သိရသည္။

အေၾကာင္းျပခ်က္ မယ္မယ္ရရ မရွိ ပဲ ရပ္တန္ ့ခဲ့ သည့္ တရုတ္ စစ္တပ္ က ျမန္မာ ကိုယ္
စားလွယ္ကို ေျပာ ဆို ရာတြင္ " ျမန္မာ စစ္တကၠသိုလ္ မ်ား မွာ ေတာ္ သည္ ၊ ထက္ျမက္သည္ ဆိုၿပီး ပို ့ေဆာင္ လိုက္ သည့္ ပညာေတာ္သင္ မ်ား သည္ တရုတ္ စစ္တကၠသိုလ္ မ်ား၏ လို အပ္ သည့္ အရည္ အခ်င္း ကို ျပည့္မွီရန္ အမ်ား ႀကီး လို အပ္ ေန သည္ ဟု တင္ေအာင္ျမင့္ဦး ႏွင့္ အတူ လိုက္ပါ သည့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္ ကိုေျပာ ဆို လိုက္သည္။

တရုတ္ ႏိုင္ငံရွိ စစ္တကၠသိုလ္ မ်ား တြင္ ျမန္မာ စစ္တပ္ က ေစလြတ္ သည့္ ပညာ ေတာ္ သင္၂၀၀ ခန္ ့ရွိ ၿပီး ၎ တို ့ အနက္ ထက္၀က္ မွာ ျမန္မာ က ၀ယ္ယူထား သည့္ တရုတ္ စစ္လက္နက္ ပစၥည္း မ်ား ၊ တိုက္ေလယာဥ္ ႏွင့္ အျခား စစ္ဘက္ သံုး ယာဥ္ ႏွင့္ ယႏၱယား မ်ား ကို ကိုင္တြယ္ ၊ ထိမ္းသိမ္း ျပဳ ျပင္ ႏိုင္ရန္ ေရာက္ ရွိ ေန ျခင္း ျဖစ္သည္။

တရုတ္ စစ္တကၠသိုလ္ ဥ္ ယခင္ ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္ ၏ ေျမးျဖစ္သူ ေနေရႊေသြးေအာင္ ပါ
ပညာ သင္ယူ မည္ ဟု သတင္း မ်ား ထြက္ ေပၚ ခဲ့ သည္။

တရုတ္က ျမန္မာ သင္တန္း သား ပို ့ လႊတ္မႈ ကို လက္မခံျခင္း ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လွမင္း က အင္ဒိုနီးရွား ႏွင့္ မေလးရွား စစ္တကၠသိုလ္မ်ား ဥ္ ျမန္မာ စစ္တကၠသိုလ္မွ က်ာင္း သား မ်ား တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကား ႏိုင္ရန္ အပူ တျပင္း ကမ္းလွမ္း ေနရ သည္
ဟု ျမန္မာ ၀ီကီလိခ္ မွ သိရွိ ရသည္။

ျမန္မာ စစ္တပ္က ပို ့ေဆာင္ ေစလႊတ္ သည့္ သင္တန္းသားမ်ား ႏွင့္ ပညာေတာ္ သင္မ်ားသြားေရာက္ သည့္ ႏိုင္ငံ မ်ား

ရုရွား
တရုတ္
ေတာင္ကိုရီးယား
ေျမာက္ကိုရီးယား
စကၤာပူ
ဗီယက္နမ္
ယူကရိန္း
ဘီလာရုစ္

ယခင္
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု
ၿဗိတိသွ်
ယူဂိုဆလားဗီးယား
ႏွင့္ ဥေရာပ ႏိုင္ ငံ အခ်ိဳ ့

(http://freedomnewsgroup.com/2011/10/21/china-halt-myanmar-cadet-to-attend-whampo/)

Friday, October 21, 2011

ကဒါဖီ ဇာတ္သိမ္းအေပၚ ျမန္မာမ်ား သံေ၀ဂယူ


ကဒါဖီ အဖမ္းခံခဲ့ရသည့္ လိုဏ္ေခါင္းေနရာ (ဓာတ္ပံု - Reuters

ျပည္သူလူထုကို မတရားဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကေသာ အာဏာရွင္မ်ား၏ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ ဘ၀ခရီးလမ္းသည္ ဇာတ္သိမ္း မေကာင္းတတ္ေၾကာင္း ကဒါဖီေသဆုံးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္ က ဧရာ၀တီ ကို ေျပာသည္။

“အာဏာရွင္ေတြဟာ ကဒါဖီလို၊ ဆက္ဒမ္ဟူစိန္လုိမ်ဳိး အေသဆုိးနဲ႔ေသရင္ေသ၊ မဟုတ္ရင္လည္း ႏိုင္ငံေရးမွာ အညတရ ဘ၀ နဲ႔ လူမသိ၊ သူမသိ ဘ၀နဲ႔ နိဂုံးခ်ဳပ္ရပါတယ္၊ သမိုင္းရဲ႕ဒဏ္ခတ္တာခံရတယ္၊ ေခါင္းမာတဲ့ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေန၀င္း လိုမ်ဳိးေပါ့”ဟု ၎က ဆိုသည္။

လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံအား ႏွစ္ေပါင္း ၄၂ ႏွစ္နီးပါး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္မႉးႀကီး ကဒါဖီသည္ မေန႔က ေသဆုံးသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

လစ္ဗ်ားျပည္သူလူထုအေပၚ အာဏာရွင္အျဖစ္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ၎၏ ဇာတိျဖစ္ေသာ ဆာ့တ္ ၿမိဳ႕၌ လက္ရွိ အာဏာရ ၾကားျဖတ္အစိုးရ စစ္တပ္၏ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက အရွင္ဖမ္းမိခဲ့ၿပီးမွ အေသ သတ္ပစ္ခဲ့ဟန္ ရွိသည္။

လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံ ၾကားျဖတ္အစိုးရ သစ္က ကဒါဖီ ေသဆုံးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည့္ အျပင္ လစ္ဗ်ားျပည္သူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကလည္း ေအာင္ပြဲခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဗိုလ္မႉးႀကီး ကဒါဖီသည္ ၎၏ အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံအား အာဏာသိမ္းပိုက္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့ၿပီး ယခု အသက္ ၆၉ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ဘ၀နိဂုံး ခ်ဳပ္သြားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံအမ်ားစုတို႔ႏွင့္ဆက္ဆံေရး အဆင္မေျပခဲ့သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံ တကာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း၊ ေနာက္ကြယ္မွ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ခဲ့သည္။

အီရတ္အာဏာရွင္ ဆက္ဒမ္ဟူစိန္ ျပဳတ္က်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္မႉးႀကီး ကဒါဖီသည္ သေဘာထားေျပာင္းလဲလာဟန္ျပသခဲ့ၿပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္က စ၍ အေမရိကန္အစိုးရ၊ အေနာက္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ခဲ့ကာ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ထိေတြ႔မႈ မ်ားလာခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွ စတင္ကာ တူနီးရွားႏိုင္ငံက စတင္ခဲ့ေသာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ ေရး လူထုအုံၾကြမႈမ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံကို ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၀န္းက်င္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သူ အီဂ်စ္ သမၼတ အာဏာရွင္ မူဘာရက္ ႏုတ္ထြက္ေပးခဲ့ရသည္။

လစ္ဗ်ား ျပည္သူလူထုကလည္း အာဏာရွင္ ကဒါဖီအား ရာထူးမွ ဆင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကရာ ျပည္သူမ်ားအား စစ္တပ္ျဖင့္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ျခင္း၊ ၎အား ဆန္႔က်င္သူမ်ားကို တအိမ္တက္ တအိမ္ဆင္း ေခ်မွႈန္းပစ္မည္ဟု ႀကိမ္း၀ါးျခင္းမ်ားကို ကဒါဖီက ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။

လူထုအုံၾကြမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရၿပီး စစ္တပ္၊ အစိုးရ အဖြဲ႔တို႔အၾကား သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚကာ ၀န္ႀကီး တခ်ဳိ႕ႏွင့္သံတမန္ တခ်ဳိ႕ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ကဒါဖီ ၏ ဇနီး၊ သမီး၊ သားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားကမူ ျပည္ပသို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။

အာဏာရွင္ ကဒါဖီ ေသဆုံးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္၏ အတိုင္ပင္ခံ အယ္ဒီတာႏွင့္သတင္းစာ ဆရာ ေမာင္၀ံသ က“ျပည္သူက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္တာ မဟုတ္ဘဲ အာဏာသိမ္းၿပီးတက္လာတယ္၊ ျပည္သူေတြကို ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခဲ့ တယ္၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ဆန္႔က်င္တဲ့ အာဏာရွင္တိုင္းဟာ ဇာတ္သိမ္း မေကာင္းခဲ့ၾကပါဘူး”ဟု ဧရာ၀တီ ကုိေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလမွစတင္ကာ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံတ၀န္း ဆူပူအုံၾကြမႈမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ သူပုန္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္စစ္တပ္ႏွင့္ ေနတိုးတပ္ဖြဲ႔တို႔ကလည္း သူပုန္တပ္မ်ားဘက္မွ ပါ၀င္တိုက္ခိုက္ေပးခဲ့ၾက သည္။ ေအာက္တိုဘာလ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္မႉးႀကီး ကဒါဖီႏွင့္အတူ သားတဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကဒါဖီေသဆုံးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားေရးသားေနေသာ သမိုင္းပညာရွင္ ဦးသန္႔ျမင့္ဦးက“အာဏာရွင္ တဦးက်ဆုံးၿပီဆိုရင္ အာဏာရွင္ စနစ္ေတြဟာလည္းပဲ က်ဆုံးေတာ့မယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ စိတ္ေတြ ခိုင္ၿမဲလာတယ္”ဟု ဧရာ

၀တီ ကို ေျပာသည္။

အာဏာရွင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား ၾကည့္၍လည္း အာဏာရွင္စနစ္ ခိုင္ၿမဲမည္ဟု ေျပာ၍ မရႏိုင္သကဲ့သို႔ တျခားႏိုင္ငံ တခုတြင္ အာဏာရွင္ေတာ္လွန္ေရး ေပၚေပါက္လာတိုင္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံက ေတာ္လွန္ရန္ သင့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုရန္ ေစာေသးေၾကာင္း ဦးသန္႔ျမင့္ဦး က ဆိုသည္။

ဦးေန၀င္းကဲ့သို႔ အာဏာရွင္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံထားရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊသည္လည္း မည္ကဲ့သို႔

ဘ၀နိဂုံး ခ်ဳပ္ရမည္ ဆိုသည္ကို မသိေသးေၾကာင္း၊ ၎၏ အနာဂတ္ စိတ္ခ်ရေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲျခင္း၊ အစိုးရသစ္ဖြဲ႔ေပး၍ အာဏာလႊဲေပးျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္တိုင္ သမိုင္း၏ ဒဏ္ခတ္မႈ ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎၏ ဘ၀နိဂုံး ကို ေျပာမရေသးေၾကာင္း ဦး၀င္းတင္ က ေျပာဆိုသည္။

“ဦးသန္းေရႊက သူ႔ဘ၀နိဂုံးေကာင္းဖို႔အတြက္ ဘာေတြပဲ လုပ္လုပ္ေပါ့၊ သမိုင္းေၾကြးက ေခါင္းေပၚမွာ ဓား၀ဲေနသလိုပဲရွိေန ပါတယ္၊ ဒါကို ေရွာင္ေျပးလို႔ လြတ္မလား၊ မလြတ္ဘူးလား ဆိုတာကို ဘယ္သူမွ မေျပာႏိုင္ေသးပါဘူး”ဟု ဦး၀င္းတင္ က ဆို သည္။

ကမၻာ႔ႏိုင္ငံမ်ား၌ ၁၉၅၀ ၀န္းက်င္မွ စ၍ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ အာဏာသိမ္းမႈမ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အာဏာရွင္ အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာခဲ့ကာ ယခုတဖန္ အာဏာရွင္မ်ား၏ ဘ၀နိဂုံး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ျပည္သူလူထုအေပၚ အာဏာရွင္ ဆန္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကေသာ အီတလီမွ အာဏာရွင္ မူဆိုလီနီ၊ ဂ်ာမနီမွ ဟစ္တလာ၊ ဖိလစ္ပိုင္ မွ ဖာဒီနန္ မားကို႔စ္၊ ဆက္ဒမ္ဟူစိန္၊ မူဘာရက္ စသည့္ အာဏာရွင္မ်ားသည္ ဇာတ္သိမ္းမေကာင္းစြာျဖင့္ ဘ၀နိဂုံး ခ်ဳပ္ခဲ့ၾက ရ သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာသိမ္းယူခဲ့ၿပီး ျမန္မာျပည္သူလူထုကို တပါတီ အာဏာရွင္ စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္း ဦးေန၀င္းသည္လည္း ဘ၀ဇာတ္သိမ္း မေကာင္းခဲ့ေပ။

ဗိုလ္မႉးႀကီး ကဒါဖီ၏ ဘ၀နိဂုံး ဇာတ္သိမ္းမေကာင္းစြာျဖင့္ ေသဆုံးရျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး သမိုင္းဇာတ္ခုံေပၚမွ ၾကည့္႐ွႈမည္ ဆိုပါက သင္ခန္းစာ ယူစရာ၊ သံေ၀ဂရစရာ ေကာင္းေသာ ျဖစ္ရပ္တခုဟု ရန္ကုန္မီဒီယာ ဂ႐ု(ပ္)၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ကိုကို ( စက္မႈတကၠသိုလ္) က ေျပာသည္။

“မင္းက်င့္တရားနဲ႔အညီ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မယ္၊ ျပည္သူေတြကို ေပ်ာ္ရြင္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြ ရဲ႕ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈ၊ ျမတ္ႏိုးမႈ ခံရမွာပဲ၊ မင္းက်င့္တရားနဲ႔ မညီဘူး ဆိုရင္ေတာ့ နိဂုံးမေကာင္းတာေတြကေတာ့ သံေ၀ဂရစရာ၊ သင္ခန္းစာ ယူစရာတခုေပါ့”ဟု ၎ က ဆိုသည္။

အာဏာရွင္ မ်ား၏ ဘ၀နိဂုံး ဇာတ္သိမ္းမေကာင္းမႈကိစၥႏွင့္ပတ္၍ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားက အက်ယ္တ၀င့္ေရးသားေဖာ္ျပ ၾကေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရ သင္းစာမ်ားက ေရးသားျခင္းမရွိေပ။ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္မ်ား၌ ဆက္ဒမ္ဟူစိန္၊ မူဘာရက္ စသည့္ အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အတိုင္းအတာတခုအထိ ေ၀ဖန္ေရးသားခြင့္ရခဲ့ၿပီး ကဒါဖီႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရးသားမႈမရွိၾကေသး ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆရာေမာင္၀ံသက“အသက္ ၈၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့ အာဏာရွင္မူဘာရက္ဟာ ၀က္ၿခံလိုေလွာင္အိမ္ထဲက က်န္းမာေရးမေကာင္းတဲ့ၾကား က တရားခံအျဖစ္နဲ႔ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးတာ ခံရတယ္၊ အာဏာ မစြန္႔ရခင္ အခ်ိန္ထိ သူ႔ဘ၀မွာ ဒီလိုမ်ဳိး ျဖစ္လာလိမ့္မယ္ ဆို တာ ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ပုံ မရဘူး ဆိုတာေတြ ေရးခဲ့ၾကတာရွိတယ္”ဟု ေျပာသည္။

၎က ဆက္၍ “ဦးေန၀င္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ မေရးဖူးေသးပါဘူး၊ မီဒီယာေတြက လြတ္လပ္စြာ ေရးခြင့္ရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဦးေန၀င္း အေၾကာင္း ေရးမယ့္လူေတြ အမ်ားႀကီး ရွိမွာပါ”ဟုလည္း ေျပာသည္။

by ဗမာ႕ေသြး face book စာမ်က္နာမွ ေဖၚျပပါသည္။

ၿပည္သူကို အသိဉာဏ္ဖြင့္တဲ့ လူထုႏိုင္ငံေရး

‘ဆန္ျဖစ္ေစေၾကာင္း ဖဲြကိုေထာင္းေသာ္ ပန္းေညာင္းကာမွ် ဆန္မရသို႔ …’ (ရွင္မဟာရ႒သာရ၊ ကိုးခန္းပ်ိဳ႕) မၾကာေသးခင္က ကြၽန္ေတာ္ ေရးခဲ့တဲ့ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႕မွာ အသိ ပညာဗဟုသုတ ရွာမွီးခြင့္ နည္းပါး ရွာတဲ့ ေတာသူေတာင္သားမ်ားဟာ ကိုယ့္တိုင္းျပည္အေျခအေန၊ ကိုယ့္ လူမ်ိဳးအေျခအေန ဘာမွမသိဘဲ၊ သိေအာင္လည္း မႀကိဳးစားႏိုင္ၾကဘဲ ထမင္းနပ္မွန္ေအာင္ စားရဖို႔ပဲ လုံးပန္း ေနၾကရတဲ့အေၾကာင္း၊ သူတို႔ေတြ မ်က္စိပြင့္ နားပြင့္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ မီဒီယာသမားေတြမွာ အမ်ား ႀကီးတာဝန္ရွိေၾကာင္း ေရးခဲ့ပါတယ္။ သည္တုန္းမွာပဲ ဆရာတခ်ိဳ႕က လည္း ေက်းလက္ျပည္သူေတြဟာ ခ်က္ဆို နားခြက္က မီးေတာက္ တယ္၊ ႏိုင္ငံေရးရင့္က်က္ၿပီးသား။ ျပည္သူေတြ ဘာမွမသိဘူးလို႔ ထင္ေနသူေတြဟာ ျပည္သူေတြကို အထင္ေသးတာ ေစာ္ကားတာပဲလို႔ ေျပာလာၾကျပန္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ မွာ ငါမ်ား တကယ္မွားေနသလားလို႔ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ရတယ္ဗ်။ အဲဒီ ေတာ့လည္း ကြၽန္ေတာ့္ဘက္က ခိုင္မာတယ္ဆိုတာ ပိုၿပီးယုံၾကည္ လာတယ္။

ကြၽန္ေတာ္က ထင္တာ ေတြ ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး။ ျမင္ တာေတြကို ေျပာေနတာကိုး။ ကြၽန္ေတာ့္ တစ္ေယာက္တည္း အျမင္ကို ေျပာေနတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္တိုင္ ကြင္းဆင္း သြားလာၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ နည္းတူ နယ္အစုံ ေရာက္ခဲ့သူေတြကိုပါ ေမးျမန္း စနည္းနာၿပီး ေျပာခဲ့တာပါ။ ဆိုးတာက နယ္ပယ္အေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း ေျပာ လို႔မရတာဘဲဗ်။ သတင္းဂ်ာနယ္ တခ်ိဳ႕မွာ ဖတ္လိုက္ရတယ္။ အႏု ပညာသည္ ေလးငါးေယာက္ ေလာက္နဲ႔ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္မဝင္စားဘူးလို႔ ေျဖၾကသတဲ့။

႐ုပ္ရွင္မင္းသား လူမင္း ကေတာ့ ျခြင္းခ်က္ျဖစ္တယ္။ ခုထိ ေတာ့ သူတစ္ေယာက္ပဲ ႏိုင္ငံေရး ကို စိတ္ဝင္စားတယ္လို႔ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ေျပာသူရွိတယ္။ သူ ယုံၾကည္ေလာက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေတြ႕ရင္ ႏိုင္ငံေရး ဝင္လုပ္မယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ေအာင့္ႏိုင္ရမယ္၊ ေစာင့္ႏိုင္ရမယ္ ရွာမွရွားတဲ့ႏိုင္ငံေရးသမားလို႔ ကြၽန္ေတာ္ ရည္ၫႊန္းေရးသားခဲ့တဲ့ သခင္ဝတင္က ၁၉၈၈ မွာ ကြၽန္ ေတာ္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ထဲဝင္ေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေမးတယ္။ ”ေမာင္ဝံသ ဘာေၾကာင့္ႏိုင္ငံ ေရးထဲဝင္သလဲ၊ တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳး အတြက္ လုပ္ခ်င္လို႔ပါလို႔ ေျဖမွာပဲ မဟုတ္လား။ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳး အတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္းဘယ္ေလာက္၊ ကိုယ့္အက်ိဳးအတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ ခ်ိန္ဆၾကည့္၊ ကိုယ့္ ဘာသာအေျဖထုတ္၊ ကိုယ့္ဘာသာ အမွတ္ေပး။ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္း ျဖစ္ခ်င္ရင္ ေအာင့္ႏိုင္ရမယ္၊ ေစာင့္ ႏိုင္ရမယ္ကြဲ႕” အဘသခင္ဝတင္ အဲသလို ေျပာခဲ့တုန္းက မွန္တာေျပာရရင္ ကြၽန္ေတာ္ အေတာ္ေလး ေအာင့္ သည္းေအာင့္သက္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကြၽန္ေတာ္က မိမိကိုယ္မိမိ ခုခံကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးနယ္ထဲ ဝင္ၿပီး ကိုယ္က်ိဳးရွာဖို႔ စိတ္ကူးပင္ မရွိေၾကာင္း သကၤာရွင္းခဲ့ပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္မွာကို မိမိရဲ႕ ႀကီးပြားရာ ႀကီးပြားေၾကာင္း လမ္းစ ကို စြန္႔လႊတ္ၿပီးႏိုင္ငံေရးထဲ ဝင္ခဲ့ တယ္ဆိုတာ အဘကို ကြၽန္ေတာ္ ရွင္းျပေတာ့ေက်နပ္သြားပုံရပါတယ္။ သူကိုယ္တိုင္ကလည္း ဝန္ႀကီးရာထူး စိတ္ႀကိဳက္ေနရာကို အခ်ိန္မေရြး ယူလို႔ရတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ဘဝက ေက်ာခိုင္း ထြက္လာခဲ့သူ ျဖစ္ေလေတာ့ ရာထူး မမက္ဘဲ စြန္႔လႊတ္ဝံ့သူကို တန္ဖိုး ထားဟန္တူပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ ဟာ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သတင္းစာတိုက္ မွာ ယာယီဒုတိယအယ္ဒီတာခ်ဳပ္ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနပါတယ္။ အသက္က ၄၄ ႏွစ္ပဲ ရွိေသးတယ္။ ေနာက္တက္လမ္းေတြ အမ်ားႀကီး ေပါ့။ အဲဒီေခတ္က ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္း စာမွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ သတင္းစာ သမားေတြအဖို႔ ပင္စင္မသြားခင္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ျဖစ္သြားရင္ပဲ ဘဝမွာ ျပည့္စုံလွၿပီလို႔ ယူဆၾကရတာကိုး။ ေနာင္ႏွစ္အေတာ္ေလး ၾကာသြားၿပီး အလွဴတစ္ခုမွာ အဲဒီတုန္းက ျပန္ ၾကားေရး ဒုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့တဲ့ ဦးတိုက္စိုး(ဆင္ေပါင္ဝဲ)နဲ႔ ေတြ႕ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ကို ရာထူးတိုး ေပးဖို႔ သူလက္မွတ္ထိုးၿပီးၿပီ၊ ဝန္ႀကီး (ဦးေအာင္ေက်ာ္ျမင့္) လက္မွတ္ထိုး ဖို႔ပဲ က်န္ေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ကြၽန္ ေတာ္ျပႆနာျဖစ္တာလို႔ ေရွး ေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္ ျပန္ေျပာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကၿပံဳးၿပီး နားေထာင္ေန လိုက္ပါတယ္။ ခုထိလည္း ေနာင္တ မရပါဘူး။

ပါလီမန္ရဲ႕ အျပင္မွာ အဘသခင္ဝတင္က သူတို႔ ေခတ္(ဒုတိယကမၻာစစ္ မတိုင္မီ ကစ၍) ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ အ႐ိုးစြဲေနတဲ့ အယူအဆအခ်ိဳ႕ကို ‘ဒို႔ဘာျဖစ္ေနၾကသလဲ’ စာအုပ္မွာ အတည့္အလင္း ေဝဖန္ခဲ့ပါတယ္။ ‘ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရး ေလာက၌ ႏုိင္ငံေရး ဆရာႀကီးမ်ားတို႔သည္ ¤င္းတို႔၏ ေနာက္လိုက္မ်ားကို သင္ၾကားၾကရာ၌ ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ရတယ္၊ အမတ္လုပ္ရတယ္၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္အမ်ားဆံုး ရေသာအဖြဲ႕က အစိုးရဖြဲ႕ၿပီး တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ ရတယ္။ ဤကဲ့သို႔ တစ္နည္းထဲပင္ သင္သြားၾကသည္ဟုယူဆပါသည္။ ထင္ပါသည္။ ပါလီမန္၏အျပင္တြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရေသာ တိုင္းသူ ျပည္သားမ်ားကို အသိဥာဏ္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈဆက္ဆံေရး၊ တိုး တက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္ေျပာင္း လႊဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လယ္သမား အေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္သမား အေရးလုပ္ငန္းမ်ားတို႔ကို မိမိတို႔၏ ေနာက္လိုက္ ႏုိင္ငံေရးေပါက္စမ်ား အား သင္ၾကား၍ မေပးၾကဟုထင္ ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္၏ ေတြးေတာ ခ်က္မ်ား မွန္ေကာင္းမွန္ပါမည္။ ယေန႔တုိင္ေအာင္ပင္ ႏုိင္ငံေရးသမား အခ်ဳိ႕ႏွင့္ တိုင္းသူျပည္သား အခ်ဳိ႕တို႔ သည္အမတ္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ားကိုမွ ႏုိင္ငံေရးတုိင္းေရးျပည္ေရးကို ရြက္ ေဆာင္ေနသူမ်ားဟု ၄င္းတို႔စိတ္ တြင္ ေအာက္ေမ့ေနၾကသည္။ အထင္ႀကီးေနၾကသည္။ ဓနရွင္စနစ္၊ အရင္းရွင္စနစ္၊ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္တို႔ကို ေတာ္လွန္ခ်င္ၾကတာထက္၊ အမတ္ လုပ္ခ်င္ ၾကတာကပိုကဲေနသည္ဟု ထင္ပါသည္။ ဤအခ်က္မ်ားကို သက္ေသခံသည္ကား ယေန႔ျမန္မာ ျပည္အရပ္ရပ္တြင္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရး သမားဆိုသူမ်ားသည္ လာမည့္ေရြး ေကာက္ပြဲႀကီး၌ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရန္ တစ္မတ္ႏွင့္ ႏွစ္မတ္လုေနၾကသည္ ဟု သိရပါသည္။ မျဖစ္ရေသးေသာ သူကလည္း တစ္လွည့္တစ္ခါစီျဖစ္ ခ်င္သည္။ အမတ္ျဖစ္ၿပီးသူမ်ားက လည္း ေနာက္တစ္ခါထပ္၍ ျဖစ္ခ်င္ ၾကသည္။ ဆက္၍ေတြးျပန္သည္။ ဘုရားအေလာင္းမ်ား သတိရပါ သည္။ ဘုရားအေလာင္းမ်ားသည္ ပါရမီျဖည့္ၾကပါသည္။ ဘုရားျဖစ္ခ်င္ လို႔လား၊ သတၱဝါေတြ ကယ္ခ်င္လို႔ လား၊အဘယ္ေစတနာကစပါသလဲ၊ ကယ္ခ်င္တာက ပထမ၊ ဘုရားျဖစ္ဖို႔ က ဒုတိယျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါ သည္။ ကယ္ခ်င္၍ ဘုရားျဖစ္ရန္ ပါရမီျဖည့္ရပါသည္။ ဘုရား အရမ္း ျဖစ္ခ်င္၍ ေအာင့္သည္းေအာင့္သက္ ႏွင့္ ပါရမီကိုျဖည့္ရျခင္း မဟုတ္ဟု ယူဆပါသည္။

ဤနမူနာမ်ားကို ယူ ၍ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေနာက္ လိုက္တပည့္မ်ားကို သင္ၾကားသင့္ သည္ဟု ယူဆပါသည္။’ (သခင္ ဝတင္၊ ဒို႔ဘာျဖစ္ေနၾကသလဲ၊ စာ ၁၂-၁၃) ေတာင္ပုလုဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ စကား အဘသခင္ဝတင္ရဲ႕ ဤအယူ အဆကို အားျဖည့္ေထာက္ခံတဲ့ သည္ဘက္ေခတ္ အျမင္တစ္ရပ္ကို အေတြးအျမင္စာေစာင္တစ္ခုမွာ တင္ျပထားတာ ေတြ႕လိုက္ရတယ္။ မိတၴီလာတကၠသိုလ္ရဲ႕ လက္ရွိ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေမာင္ သင္းေရးတဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္မွာ ‘ျပည္သူကို အသိဥာဏ္ဖြင့္တဲ့လူထု ႏိုင္ငံေရး’အေၾကာင္း ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ရွင္းျပထားပါတယ္။ (အေတြးအျမင္၊ ၂၁၅၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ၁ဝ) ေဒါက္တာေမာင္သင္း ေဆာင္း ပါးမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၃၅ ႏွစ္ေလာက္က လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ ေယာက္က ေတာင္ပုလုဆရာေတာ္ ႀကီးကို လိုအပ္တာမိန္႔ၾကားပါလို႔ ေလွ်ာက္ထားေတာ့ ဆရာေတာ္ ႀကီးက ”ကူႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ တုိ႔နယ္သားေတြ စ႐ိုက္ၾကမ္း ၾကတယ္ကဲြ႕။ အဲဒီလို ၾကမ္းတမ္း ၾကတာဟာ ပညာမတတ္လို႔၊ ၿပီးေတာ့လည္း ဆံုးမတတ္တဲ့ ပညာတတ္ေတြ နည္းေနေသးလို႔၊ ပညာတတ္ရင္၊ ပညာတတ္ေတြ ေပါရင္ ၾကမ္းတမ္းမႈ ကင္းၾကၿပီး ယဥ္ေက်းၾကမွာ၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ တို႔အရပ္မွာေက်ာင္း ေကာင္း ေကာင္းေလး ဖြင့္ႏိုင္ေအာင္ေတာ့ ကူေပးပါ” ဆိုတဲ့ အခ်က္ရယ္၊ ”တို႔အရပ္ ေရရွားတာမို႔ ေရတြင္း တူးႏိုင္ရင္ တူးေပးခဲ့ပါ” ဆိုတဲ့ အခ်က္ရယ္ ေတာင္းဆိုလိုက္သတဲ့။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိတဲ့ ဒကာ ႀကီးရဲ႕ေက်းဇူးနဲ႔ သဲေတာဝမ္းတြင္း နယ္က ေတာင္ပုလု ေက်ာင္းအနီး က ပင္းတလဲတဲစုရြာမွာ အထက္ တန္းေက်ာင္း ျဖစ္လာတယ္။ အဲသလိုနဲ႔ ပညာတတ္သူေတြ မ်ား လာတဲ့အခါ လူေတြလည္း ၾကမ္း တမ္းတဲ့စ႐ိုက္ ကင္းလာၾကတယ္ တဲ့။ ျပည္သူေတြ အသိၿမင့္တက္မွ ေဒါက္တာေမာင္သင္းက ခုလို ေကာက္ခ်က္ဆြဲပါတယ္။ ‘ပညာတတ္တဲ့ ျပည္သူေတြ ေပါမ်ား လာရင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ တိုးတက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈတို႔ဆိုတာ ‘ကြၽဲကူး ေရပါ’ ဆိုသလို သူ႔အလိုလို ပါၿပီး သားပါ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ပညာ ျပည့္ဝတဲ့ ျပည္သူဆိုတာ အစြန္း ေရာက္မႈေတြ တစ္ယူသန္မႈပယ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကို ျမတ္ႏိုးၾက သူေတြ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ အဲဒီအလုပ္ကို ဘယ္သူမွ ခိုင္းစရာမလိုဘဲ ကိုယ့္ အသိကိုယ္စီနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ၾကမွာပါ။ ေရျမင့္မွ ၾကာတင့္တာမို႔ ျပည္သူ ေတြ အသိဥာဏ္ျမင့္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ သာယာမႈ၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ၊ တိုးတက္မႈေတြနဲ႔ ျပည့္စံုၿပီး ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးလည္း ကမၻာ့ အလယ္ တင့္တယ္ႏိုင္မွာပါ’ တဲ့။ ေဒါက္တာေမာင္သင္းက သူ႔ရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ ေက်ာ္စိုး (ဟားဗတ္ ေရႊတံဆိပ္ဆု ရွင္) ရဲ႕ အဆုံးအမေတြကို ကိုးကား တင္ျပသြားတာလည္း အလြန္မွ မွတ္သားဖြယ္ေကာင္းလွပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုတာ တစ္ေန႔ညေနမွာေတာ့ အဘက လွည္းတန္းမွာရိွတဲ့ စားေသာက္ဆိုင္ ေခၚၿပီးေမးပါတယ္။ ”မင္းႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စားတုန္းပဲလား”တဲ့၊ ကြၽန္ ေတာ္က ”ဟုတ္ကဲ့” လုိ႔ ေျဖေတာ့ အဘက ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခ်င္တယ္ ဆိုတာ ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝတိုးတက္ ဖို႔၊ ႏိုင္ငံဖံြ႕ၿဖိဳးဖို႔လုပ္ခ်င္တာ မဟုတ္ လားလို႔ထပ္ေမးပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ က ”ဟုတ္ပါတယ္”လို႔ ျပန္ေျဖ ေတာ့”ႏိုင္ငံဖံြ႕ၿဖိဳးဖို႔၊ျပည္သူတိုးတက္ ဖို႔ လုပ္မယ္ဆိုရင္လူေတြကို အရင္ ဆံုး ပညာမ်က္စိပြင့္၊ ပညာနားပြင့္ ေအာင္လုပ္ေပးရမယ္။ လူေတြကို ပညာျပည့္ဝေအာင္ အရင္လုပ္ရ မယ္။ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ၊ တိုးတက္မႈဆိုတာ လူေတြရဲ႕အရည္အေသြး တက္လာ မွျဖစ္မွာ။ အရည္အေသြး နိမ့္တဲ့ လူေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံဖံြ႕ၿဖိဳးဖို႔တိုးတက္ဖို႔ မလြယ္ဘူး။ မင္းၾကည့္ေလ။ တို႔ဆီ ကို စစ္အတြင္းကလာတဲ့ ဂ်ပန္ေတြ ကို ျမန္မာေတြက ငပုတဲ့၊ အ႐ိုင္း အစုိင္းတဲ့။ အခု တျခားစီပဲ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဆိုတာ ကြၽန္းပင္လည္း မေပါက္။ ေရနံလည္းမရိွ။ ေက်ာက္သံပတၱျမား နတၴိ။ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ဆင္းရဲ တဲ့ႏိုင္ငံပါ။ အဲဒီငပုေတြ တိုးတက္ေန လိုက္ၾကတာ ကမၻာ့ထိပ္ေရာက္ေန ၿပီး ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ‘သဘာဝ အရင္းအျမစ္ ဆင္းရဲေပမယ့္ ပညာ တတ္တဲ့သူေတြ ေပါၾကြယ္ဝလို႔’ ကြ။ လူေတြ ပညာတတ္လာရင္ တိုးတက္ ေအာင္လုပ္တတ္တာပဲ” (ကြၽန္ေတာ္ တို႔ စကားေျပာေနတဲ့အခ်ိန္က ၁၉၇၈ ခုႏွစ္၊ ဆရာႀကီး ဂ်ပန္မွာ ဧည့္ပါေမာကၡ တစ္ႏွစ္လုပ္ၿပီး ျပန္လာခါစပါ။) အသိဥာဏ္ျမင့္ေအာင္ ပညာ တတ္ေအာင္ ”မင္းက ထင္လိမ့္မယ္။

ႏိုင္ငံ ေရးဆိုတာ ပါတီေတြဝင္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရေအာင္လုပ္ေတာ့မွ ႏိုင္ငံေရးလို႔ ထင္လား။ မင္းတို႔ ေျပာေျပာေနတဲ့ ျပည္သူေကာင္းစားဖုိ႔၊ ျပည္သူတိုး တက္ဖို႔ဆိုေတာ့ ျပည္သူေတြကို အသိဥာဏ္ျမင့္ေအာင္ ပညာတတ္ ေအာင္လုပ္တာလည္း (အဲဒီတုန္းက လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဆိုတဲ့ စကားမသံုးၾကေသးပါ) ႏိုင္ငံေရးပါပဲ ကြာ” ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ကလ်ာဏမိတၱ အဘသခင္ဝတင္၏ အာေဘာ္မ်ား ႏွင့္ ေဒါက္တာေမာင္သင္းရဲ႕ ဆရာ ႀကီး အဘေဒါက္တာေက်ာ္စိုး၏ အာေဘာ္မ်ား မတိုင္ပင္ဘဲ တူညီ ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆိုေတာ့ အဘ ႏွစ္ေယာက္လုံး ဟာ အမွန္တရားေတြကို ေဟာခဲ့ၾက တာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပါ။

ေမာင္ဝံသ

http://popularmyanmar.com/mpaper/?p=59

Thursday, October 20, 2011

ကိုမင္းကိုႏိုင္အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

By ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုအံုႂကြမႈေတြမွာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္နဲ႔ စတင္ပါ၀င္ လႈပ္ရွားလာခဲ့တဲ့ ကိုမင္းကိုႏုိင္ဟာ သူ႔ရဲ႕ ဘ၀အခ်ိန္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေတာ့ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာပဲ ကုန္ဆံုးခဲ့ရတာပါ။ အခုအခါမွာလည္း သူ႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈေတြေၾကာင့္ပဲ ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးခံေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏုိင္ရဲ႕ဘ၀အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္းနဲ႔ သူဟာ ဘယ္လိုလူစားလဲ ဆိုတာ သူနဲ႔လက္တဲြလႈပ္ရွားခဲ့ၾကသူေတြ၊ ခင္မင္ရင္းႏွီးသူေတြ ေျပာျပထားတာေတြကိုေတာ့ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက စုစည္း တင္ျပေပးထားပါတယ္။

တုိင္းတပါးကၽြန္၊ စစ္တပ္ကၽြန္၊ ဘယ္ကၽြန္မွ မခံ၊

ေဒါင္းအလံေဟ့-

ေက်ာင္းနံရံတ၀ိုက္၊ ေဒါင္းအလံ ျပန္စိုက္မယ္။

အဲဒါကေတာ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏုိင္ကိုယ္တိုင္ သူ႔ကဗ်ာ တပိုင္းတစကို ရြတ္သြားတဲ့အသံပါ။ ၈ ေလးလံုး လူထုလႈပ္ရွားမႈအေရးေတာ္ပံုႀကီး ၿပီးတဲ့ေနာက္ ၁၉၈၉ ႏွစ္မွာ ပထမတႀကိမ္ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး ၁၆ ႏွစ္ နီးပါးအၾကာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ ျပန္လြတ္လာခဲ့ၿပီးခ်ိန္ကာလအတြင္း ရြတ္ဆိုခဲ့တာပါ။

“မင္းကိုႏိုင္” ဆိုတဲ့နာမည္ဟာ ၈ ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုနဲ႔အတူ ေမြးဖြားလာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕နာမည္ရင္း ကေတာ့ ကိုေပၚဦးထြန္းပါ။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္၀င္းထဲမွာရွိတဲ့ သမုိင္း၀င္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦး တည္ရွိခဲ့ရာ ျမက္ခင္းျပင္မွာ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ခ်ိန္မွာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ကိုမင္းကိုႏုိင္ကို ေက်ာင္းသားထုက ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

၈ ေလးလံုး လူထုလႈပ္ရွားမႈမွာ ထိပ္တန္းကေန ဦးေဆာင္သူတဦးအျဖစ္ လုပ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ အဲဒီအခ်ိန္ စစ္အစိုးရက ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ ျပန္လြတ္လာခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဒီမုိကေရစီေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ဆက္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကာလအတြင္းမွာပဲ ေနာက္ၾကည့္မွန္ဆိုတဲ့ ၀တၳဳရွည္တပုဒ္ကိုလည္း ေရးသားခဲ့ပါေသးတယ္။ ၈ ေလးလံုး လႈပ္ရွားမႈကို ေနာက္ခံထားၿပီးေတာ့ အဲဒီလႈပ္ရွားမႈမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ လူငယ္ ေက်ာင္းသားတေယာက္အေၾကာင္းကို ေရးဖြဲ႔ထားတဲ့ ၀တၳဳျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ သူ႔ရဲ႕ ၄၇ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့တာပါ။

ကိုမင္းကိုႏုိင္ဟာ ဒီမုိကေရစီေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူတဦး၊ တနည္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္သူ တဦးျဖစ္႐ံုသာမက ရသဖန္တည္းမႈကို ေမြ႔ေလ်ာ္ ေပ်ာ္၀င္သူတဦးလည္း ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သူေရးခဲ့တဲ့ ကဗ်ာေတြ၊ ၀တၳဳေတြကေန ေတြ႔ရပါတယ္။ ေနာက္ၾကည့္မွန္၀တၳဳကို ဖတ္ၿပီးတဲ့အခါမွာ မင္းကိုႏုိင္ဆိုတဲ့ လူတေယာက္ရဲ႕ ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္ကို ပိုျပည့္စံုေအာင္ ေတြ႔လိုက္ရသလို ၈ ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုနဲ႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လက္ရွိအေျခ အေနေတြကိုပါ မီးေမာင္းထိုးျပႏုိင္စြမ္းရွိတယ္လို႔ ဆိုသူက ၀တၳဳကို ကိုယ္တိုင္ဖတ္ထားသူ ျဖစ္တဲ့ ကိုေ၀လင္းထြန္းေခၚ ကဗ်ာဆရာ ႏွင္းခါးမိုးပါ။

“ဒီ၀တၳဳမွာၾကည့္လိုက္ရင္ သူက ႏုိင္ငံေရးမိန္႔ခြန္း ေျပာတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရသစာေပတခုခု၊ ကဗ်ာ ၀တၳဳတခုခုကို ဖန္တီးတဲ့ေနရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အနာေတြ၊ အမုန္းေတြမပါေအာင္ သူက လုပ္ႏုိင္တယ္။ အဲဒါ သူ႔ရဲ႕ထူးျခားခ်က္၊ သူ႔ရဲ႕ အနာေတြ၊ အမုန္းေတြမပါဘူး။ သူေျပာတဲ့စကားမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သူ႔ရဲ႕ဖန္တီးမႈတခုခုမွာပဲျဖစ္ျဖစ္။ ဒီ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့ ေထာင္ထဲမွာ ေနခဲ့ရတယ္။ သူ႔ဘ၀မွာ ဆံုး႐ံႈးခဲ့တာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ အနာေတြ၊ အမုန္းေတြမပါေအာင္ သူ႔ရဲ႕စကားေတြ ဖန္တီးမႈေတြကို သူကလုပ္ႏုိင္တယ္။

“ၿပီးေတာ့ ဘာေတြ႔ရလဲဆိုေတာ့ ႐ိုးသားမႈ၊ ႏူးညံ့မႈ၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိမႈနဲ႔ ခုိင္မာမႈ၊ ေနာက္ တခါ အေတြးေတြ ေရးဟန္ေတြက ကိုယ္ပိုင္ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ၀တၳဳဖတ္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ဘာေတြ႔ရလဲဆိုေတာ့ မင္းကိုႏုိင္ဆိုတာ လူဆန္တယ္၊ လူငယ္ဆန္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕ဖန္တီးမႈေလးေတြက လွတယ္၊ ေပါ့ပါးတယ္၊ ၾကည္လင္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ သူက သူ႔ဘ၀အေပၚမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သူ႔အလုပ္အေပၚမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သူ႔ယံုၾကည္မႈအေပၚမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သူ႔ရဲ႕ ကံၾကမၼာေပၚမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘာမွ ႐ႈ႔ပ္႐ႈပ္ေထြးေထြးမရွိဘူး၊ အဲဒါသြားေတြ႔ရတယ္။”

ကိုမင္းကိုႏုိင္ ေရးစပ္သီကံုးၿပီး ကိုယ္တိုင္ သီဆိုထားတဲ့ ‘ပန္ထြာဧကရီ’ ဆိုတဲ့သီခ်င္းပါ။

ကိုမင္းကိုႏုိင္နဲ႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသားေတြဟာ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ထြန္းကားေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေတြအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္း တဲ့နည္းနဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ အခုိင္အမာ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားသူေတြျဖစ္တယ္လို႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ရဲ႕ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ကိုဘိုၾကည္က ေျပာပါ တယ္။

“ဒီလူေတြဟာ အက်ဥ္းေထာင္ရဲ႕အျပင္မွာ ရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္ကို ဆူပူေအာင္ လုပ္မွာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အမွန္္တရားကို ေဖာ္ေဆာင္မယ္၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိုပဲ ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ စြမ္းေဆာင္မယ့္ သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုမင္းကိုႏုိင္ ပထမတႀကိမ္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ မွာ လြတ္လာၿပီိးတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုမင္းကိုႏုိင္နဲ႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေတြ လုပ္ေဆာင္မႈကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ သူတို႔က အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကိုပဲ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားတယ္၊ ဒီဟာေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႔ပဲ ေဖာ္ေဆာင္ သြားမယ္ဆိုတာကို သူတို႔လုပ္ေဆာင္သြားတာေတြကို က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ရပါတယ္။”

ကိုမင္းကိုႏုိင္ ကို...

၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္နဲ႔ ပူးတြဲၿပီး ကေနဒါႏုိင္ငံက John Humphrey လြတ္ေျမာက္ေရးဆု၊

၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွာ ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံ၊ People in Need Foundation က Homo Homini ဆု၊

၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံက ေက်ာင္းသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု၊

၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ Train Foundation က လူမႈ ရဲစြမ္းသတၱိဆု၊

၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံက ဂြမ္ဂ်ဴး လူ႔အခြင့္အေရးဆုတို႔ကို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါတယ္။

by ကိုကို သစၥာ
face book မွကူးယူေဖၚျပပါသည္။

Tuesday, October 18, 2011

ကိုမင္းကိုႏိုင္၏ ၄၉ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ သမိုင္းျမိဳ႕မ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္
ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနေသာ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္၏ ၄၉ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ အခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ သမိုင္းျမိဳ႕မဘုန္းေတာ္ၾကီး ေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ေမြးေန႔ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးသူရ(ေခၚ) ဇာဂနာအပါအ၀င္ ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္၊ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္အတူ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူ အမ်ားအျပားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေမြးေန႔ပြဲအခမ္းအနားကို သမိုင္းျမိဳ႕မဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းရွိ အေသာကေဖာင္ေဒးရွင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ အစီအစဥ္မ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ရက္ေန႔ နံနက္ကိုးနာရီ အခ်ိန္ကပင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကိုမင္းကိုႏိုင္၏ ေမြးေန႔ပြဲအခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္လာခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ သမိုင္းျမိဳ႕မေက်ာင္းဆရာေတာ္ထံသို႔ သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ကာ ကထိန္သကၤန္း ဆပ္ကပ္လွဴးဒါန္းျခင္း၊ အခမ္းအနားအဖြင့္ မိုးပ်ံပူေဖာင္းမ်ား လႊတ္တင္ေပးျခင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေကၤတ ခ်ိဳးငွက္မ်ားလႊတ္ေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ကိုမင္းကိုႏိုင္အတြက္ အမွတ္တရ စကားကိုလည္း ေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ကိုမင္းကိုႏိုင္၏ ေမြးေန႔အတြက္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သ၀ဏ္လႊာကို ဖတ္ၾကားခဲ့ျပီး ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီမွ ဦးဇိုဇမ္က လည္းေကာင္း၊ မၾကာမီရက္ပိုင္းက ေမာ္လျမိဳင္ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ မျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ကလည္းေကာင္း အမွတ္တရ စကားမ်ားေျပာၾကားခဲ့ျပီး ျမစ္ၾကီးနားအက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ဦးသူရ(ေခၚ) ဇာဂနာကလည္း အမွတ္တရ စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

"မင္းကိုႏိုင္ဆိုတာ ဘယ္လို လူမ်ိဳးလဲ၊ ေျပာေနၾကတာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေထာင္ထဲမွာ သူနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ အခန္းခ်င္းကပ္လ်က္ ေလးႏွစ္လံုးလံုး ေနခဲ့ရတယ္။ သူ႔အေဖက ကၽြန္ေတာ့္ အေဖပဲ၊ သူ႔အေမ ကၽြန္ေတာ့္ အေမပဲ။ ကၽြန္ေတာ္အေဖနဲ႕အေမ ကၽြန္ေတာ္ေထာင္ထဲမွာ ေသသြားေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ အေဖ၊အေမ က်န္ေသးသလို ခံစားရတယ္။ ဒါ ကၽြန္ေတာ့္ အေဖ၊ ကၽြန္ေတာ့္ အေမပါ။ သူနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ အဲဒီလို သံတိုင္ၾကားထဲကေန ညဘက္ တစ္ည မိုးေကာင္ကင္ကို ေမာ့ၾကည့္ၾက၊ သူ႔ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္မျမင္ရ၊ ကၽြန္ေတာ့္ကိုလည္း သူမေတြ႕ရနဲ႕၊ ဒါေပမဲ့ အသံေလးေတာ့ ၾကားေနရတယ္။ သူေျပာတဲ့ စကားလံုးေတြက ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ျဖစ္တယ္။ အဲကဗ်ာဟာ မင္းကိုႏိုင္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို နားေထာင္ၾကည့္ေပးပါ။

"လေရာင္ေအာက္မွာေန၊ လကိုေလ မျမင္ရ၊ ငါ ဘယ္ေရာက္ေနတာလဲ၊ ပါ၀င္ခြင့္မရတဲ့ ေလာကမွာ သတိရရံုေလးပါပဲ"။ မင္းကိုႏိုင္ပါ။ အဲဒီလိုေလးေတြ သတိရေနတဲ့ အခ်ိန္ေလးပဲလား။ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ေနာက္တစ္ပုဒ္ သီခ်င္းေလးဆိုတယ္။ သီခ်င္းေလး ေရးတယ္။ မင္းကိုႏိုင္ရဲ႕ သီခ်င္းဟာ ကၽြန္ေတာ္ အသံ၀င္ေနလို႔၊ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဆိုျပလို႕ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီသီခ်င္းရဲ႕ သံျပိဳင္ပိုဒ္ကေလးက ဘာလဲ၊ မင္းကိုႏိုင္ဘာလဲ သိေစခ်င္တယ္။ အဲတာ ဘာလဲလို႕ဆိုေတာ့ "အာဃာတ တရား၊ အျငိဳးမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ေစ၊ ခ်ိဳးျဖဴငွက္ရဲ႕ သီခ်င္းမ်ား သာယာသည္၊ ခိုင္မာျခင္း၊ ညီညာျခင္း ျမန္မာဆိုတဲ့ မူရင္း အဓိပၸါယ္ အျမဲေပၚလြင္သည္" အဲတာ မင္းကိုႏိုင္ရဲ႕ သံျပိဳင္ပိုဒ္ပါ။ မင္းကိုႏိုင္ရဲ႕ သံျပိဳင္ပိုဒ္ပါ။ ခိုင္မာျခင္းနဲ႕ ညီညာျခင္းကို အျမဲလိုခ်င္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းကို သမၼတၾကီးခင္ဗ်ာ... ဒီကေန႔ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ အျဖစ္နဲ႕ ျပန္လႊတ္ေပးပါ"ဟု ဦးသူရ(ေခၚ) ဇာဂနာက အမွတ္တရစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ယခုျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကိုမင္းကိုႏိုင္ေမြးေန႕ပြဲ အခမ္းအနားကို ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား၊ အက်ဥ္းက်ခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမ်ားကို သတိတရရွိျပီး ၄င္းတို႕ႏွင့္ တစ္သားတည္း ရွိေၾကာင္းကို ျပသလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈအတြက္ ေက်ာင္းသားထု၏ ဒီမိုကေရစီေရး ၾကိဳးပမ္းမႈ အဆက္ဆက္ကို ဂုဏ္ျပဳလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား ခၽြင္းျခက္မရွိ အျမန္ဆံုးျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာေစခ်င္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ အစရွိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

"လူငယ္ေတြလည္း လူၾကီးဘ၀သို႔ ေရာက္ခဲ့ၾကပါျပီ။ ျပည္ေထာင္စုၾကီးလည္း ခ်မ္းသာေအးခ်မ္းရန္ အခ်ိန္ ေရာက္ရွိေနပါျပီ။ ျပည္သူျပည္သား အားလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္ႏွင့္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံသားအက်ဥ္းက် အားလံုးကို သတိတရႏွင့္ တိုင္းျပည္အက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစ" ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကိုမင္းကိုႏိုင္ေမြးေန႔ အမွတ္တရစာအုပ္၌ ေရးသားထားခဲ့ပါသည္။

ကိုမင္းကိုႏိုင္သည္ ၁၉၆၂ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူျဖစ္ျပီး အမည္ရင္းမွာ ေပၚဦးထြန္းျဖစ္ပါသည္။ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ က်ခံခဲ့ရျပီး ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ထပ္မံ အဖမ္းခံခဲ့ရျပီးေနာက္ ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ႏွစ္က်ခံခဲ့ရကာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ က်ိဳင္းတံုအက်ဥ္းေထာင္သို႔ ေရာက္ရွိေနခဲ့ပါသည္။


ကိုမင္းကိုႏိုင္၏ ၄၉ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔အခမ္းအနား၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ အမွတ္တရစကား။

"ကိုမင္းကိုႏိုင္ရဲ႕ ေမြးေန႔မွာ ကိုမင္းကိုႏိုင္ရဲ႕ မိသားစုကို ဂုဏ္ျပဳခ်င္ပါတယ္။ ဒီလိုသားတစ္ေယာက္ကို ဒီေလာက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေထာက္ပံ့ခဲ့တာ၊ ေထာက္ခံခဲ့တာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေပးတာေတြအတြက္ မိသားစုကို ပထမဆံုး ေက်းဇူးတင္တယ္လို႔ ေျပာပါရေစ။

ကၽြန္မတို႕ ေနာက္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဒီကေန႔ဟာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရးကို ဦးတည္ျပီးေတာ့ က်င္းပတဲ့ေန႔တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္ေျမာက္ေရးကို ဦးတည္ျပီးေတာ့ က်င္းပတဲ့ေန႔တစ္ေန႔ေပါ့။ စဥ္းစားၾကည့္ပါ တယ္။ လြတ္ေျမာက္ေရးဆိုတာ ဘာလဲေပါ့။ အားလံုးအတြက္ အေရးၾကီးဆံုးလို႔ ကၽြန္မထင္တာကေတာ့ အဂတိတရားေလးပါးမွ လြတ္ေျမာက္ရမယ္။ အားလံုးဟာ အဂတိတရား ေလးပါးကေန လြတ္ေျမာက္သြားျပီ ဆိုလို႔ရွိရင္ လူတိုင္း လူတိုင္းဟာ တကယ္ကို လြတ္ေျမာက္ေနတာပဲ။ ေထာင္ထဲမွာ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ ျပင္မွာ ရွိသည္ျဖစ္ေစ ဘယ္မွာပဲရွိရွိ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္လံုးဟာ အဂတိတရားေလးပါးကေန ကင္းလြတ္ျပီဆိုလို႕ရွိရင္ ဒီႏိုင္ငံဟာ တကယ္လြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္သြားျပီ။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳး ေရာက္ေအာင္လို႔ အားလံုး၀ိုင္းျပီးေတာ့ ၾကိဳးစားရမယ္။ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ဦးခ်င္းက ၾကိဳးစားရမယ္။ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ဦးခ်င္းက အဂတိတရားေလးပါးကေန ကင္းလြတ္ရမယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕က အဂတိတရားေလးပါးလို႕ ဆိုလို႕ရွိရင္ အလုပ္နဲ႕သက္ဆိုင္တယ္လို႔ပဲ ထင္ၾကတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ဆိုရင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူေပါ့ေလ။ ဒီလို လြယ္လြယ္ေတြးၾကတယ္။ တကယ္စဥ္းစားၾကည့္လို႕ရွိရင္ ဒါထက္ အမ်ားၾကီးက်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ ဆႏၵာဂတိေပါ့ေနာ္။ ကိုယ့္ဆႏၵအရ မလုပ္ရဘူးေပါ့။ ကိုယ့္ဆႏၵစြဲအရ မလုပ္ရဘူး။ ၾကာၾကာစဥ္းစားရမယ္။ အလုပ္တစ္ခုကို ကိုယ္လုပ္လို႔ရွိရင္ တကယ္မွန္တယ္ထင္လို႔ လုပ္တာလား။ ကိုယ္လုပ္ခ်င္လို႔ လုပ္တာလား။ ဒီလိုဟာကို သံုးသပ္တဲ့ေနရာမွာ အင္မတန္မွ ေျဖာင့္မတ္ဖို႕လိုတယ္။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ မလွည့္ဖ်ားဖို႔လိုတယ္။ လူမ်ားကို လွည့္ဖ်ားတာက ဒုတိယလာတာ။ ပထမဦးဆံုးက ကိုယ့္ကိုကိုယ္ မလွည့္ဖ်ားရဘူး။ ဒီကိစၥတစ္ခုကို ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာ ကိုယ့္အတြက္လား။ အမ်ားအတြက္လား။ အမွန္တရားအတြက္လား။ ဒါကိုေသေသခ်ာခ်ာ သံုးသပ္မွ ဆႏၵာဂတိကေန ကင္းမွာျဖစ္တယ္။ ေလာဘဂတိကေတာ့ ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း ေျပာေနစရာမလိုပါဘူး။ အားလံုးနားလည္ပါတယ္။ ေလာဘဆိုတာ လူတိုင္းရွိတာပဲ။
ကၽြန္မတို႕လည္း ရွိတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒါဟာ အထိန္းအကြပ္ရွိရမယ္။ သူ႔စည္းနဲ႕သူ ရွိရမယ္။

လြန္ျပီးေတာ့ ကိုယ္ရသင့္ရထိုက္တာထက္ ပိုျပီးေတာ့ လိုခ်င္တဲ့ ေလာဘဆိုလို႕ရွိရင္ေတာ့ ဒါအမ်ားကို ထိတဲ့ ေလာဘမ်ိဳးျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ အဲတာကို အားလံုးကေနျပီးေတာ့ ဆင္ျခင္ရမယ္ဆိုတာ ကၽြန္မထူးထူးေထြေထြ ေျပာဖို႕ မလိုပါဘူး။ ဘယာဂတိအေၾကာင္း အျမဲပဲ ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ ေၾကာက္ျခင္းတရားေပါ့ေနာ္။ ေၾကာက္တဲ့စိတ္ဟာ ကိုယ့္ကိုလႊမ္းမိုးေနလို႕ ရွိလို႕ရွိရင္ အမွန္ကိုမလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ။ ဒါေၾကာင့္မို႕ ကၽြန္မတို႔ကေနျပီးေတာ့ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ ကေန လြတ္ကင္းေအာင္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္လုပ္ရမယ္လို႔ ေျပာတာပါ။ ဒီေတာ့ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈကေန လြတ္ကင္းေအာင္လုပ္ဖို႔ဆိုတာ လြယ္တဲ့ ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ ထပ္တလဲလဲ က်င့္ျပီးေတာ့ ယူရပါတယ္။ အဲဒီလိုေျပာျခင္းအားျဖင့္ ေမြးကတည္းက မေၾကာက္တတ္တဲ့စိတ္ ပါတာကို ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကိုယ္ေၾကာက္လို႕ရွိရင္ ေတာင္ ေၾကာက္တာေၾကာင့္မလို႔ မမွန္တဲ့ကိစၥကို မလုပ္ဖို႕ ဒါပါပဲ။ ကၽြန္မ အျမဲပဲ ေျပာတယ္။ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႕ ျငင္းပါ။ မလုပ္သင့္တဲ့ ကိစၥကို ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႕ပဲ မလုပ္ဘူးဆိုျပီးေတာ့ ျငင္းပါ။ လုပ္သင့္တဲ့ ကိစၥကိုလည္း ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႕ပဲ လုပ္ပါ။ လုပ္လို႕ရွိရင္ ဒါဟာ အေရးၾကီးတာပဲ။ အမွန္ကို လုပ္ရမယ္။ မမွန္တဲ့ ကိစၥကို ေရွာင္ရမယ္။ ဒါဟာ ေၾကာက္လို႕ မလုပ္ျဖစ္ပါဘူး၊ ေၾကာက္လို႕ လုပ္လိုက္တာပါ။ ဒါဟာ လူတိုင္းမွာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ျဖစ္ျပီးရင္ ပ်က္ေပမယ့္လည္း ထပ္တလဲလဲၾကံဳရပါတယ္။ တစ္ခါလုပ္လို႕ မေအာင္ျမင္ရင္လည္း ေနာက္ႏွစ္ခါ ထပ္ၾကိဳးစားပါ။ ႏွစ္ခါလုပ္လို႔ မေအာင္ျမင္လည္း ထပ္တလဲလဲ ၾကိဳးစားပါ။
ၾကိဳးစားသင့္တဲ့ ကိစၥဆိုတာဟာ ဘယ္ေလာက္ ဘယ္ႏွစ္ခါပဲ ၾကိဳးစားရ ၾကိဳးစားရ ၾကိဳးစာရနပ္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ေဒါသဂတိေပါ့ေနာ္။ ကိုယ္မၾကိဳက္လို႕ ကိုယ္မုန္းလို႕
အဲဒီလိုေၾကာင့္မို႔ လုပ္တဲ့ကိစၥေတြဟာလည္း ဒါဟာ အမွန္တရားနဲ႕ မကိုက္ညီပါဘူး။ လူတစ္ေယာက္ကို မုန္းလို႔လုပ္တာပဲ ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို မုန္းလို႔ပဲ လုပ္တာပဲျဖစ္ေစ၊ ေဒါသဆိုတာ မေက်နပ္ခ်က္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ေစ၊ အဲတာေတြကလည္း ကၽြန္မတို႕ ေရွာင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ အဂတိတရားေလးပါးကို ကင္းတယ္ဆိုလို႕ရွိရင္ မမွန္တဲ့လမ္းကို မေရာက္သြားဘူးေပါ့။ မွန္ကန္တဲ့လမ္းေပၚမွာ ေလွ်ာက္သြားႏိုင္တယ္။

မွန္ကန္တဲ့လမ္းဆိုတာ အျမဲပဲ ျဖဴးျဖဴးေျဖာင့္ေျဖာင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ အင္မတန္မွလည္း အႏၱရာယ္မ်ားႏိုင္တယ္။ အင္မတန္မွလည္း ပင္ပန္းႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေလွ်ာက္ရၾကိဳးနပ္တယ္လို႕ ကၽြန္မ ေျပာပါရေစ။ အဂတိတရားေလးပါးကေန လြတ္ကင္းျပီဆိုလို႔ရွိရင္ ေထာင္ထဲမွာလည္း သူဟာ လြတ္လပ္ေနတာပဲ။ ေထာင္ျပင္မွာလည္း လြတ္လပ္ေနတာပဲ။ အဂတိတရားေလးပါး မကင္းဘူးဆိုလို႕ရွိရင္ အျပင္မွာလည္း မလြတ္လပ္ဘူး။ အတြင္းမွာလည္း မလြတ္လပ္ဘူး။

ဘယ္ေတာ့မွ လြတ္လပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ ကၽြန္မတို႕ဟာ ကၽြန္မတို႕ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းတဲ့ ဒီလိုေန႔မ်ိဳးမွာ ဆိုလို႕ရွိရင္
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလည္း ျပန္ျပီးေတာ့ သံုးသပ္ဖို႕လည္း လိုပါတယ္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ကေရာ လြတ္ေျမာက္ေနရဲ႕လား။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က လြတ္ေျမာက္ေနရဲ႕လားဆိုတာ အျပင္အေႏွာင္အဖြဲ႕ေတြကို ကၽြန္မေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပထမဆံုး အဂတိတရားေလးပါးဆိုတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ ကိုယ္တြင္းအေႏွာင္အဖြဲ႕ေတြကေန လြတ္ေျမာက္ေနရဲ႕လားဆိုတာ ပထမသံုးသပ္ဖို႕ လိုပါတယ္။ အဲတာေတြကေန လြတ္ေျမာက္ေနဖို႕ ပထမဦးဆံုး ၾကိဳးစားပါ။ ၾကိဳးစားမွ ျပင္ပ အေႏွာင္အဖြဲ႕ေတြက ေနျပီးေတာ့ လြတ္ေျမာက္ဖို႕ ၾကိဳးစားေနတဲ့ အခါမွာ အမွားမပါမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕ရဲ႕ လူငယ္ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အခုထိ အက်ဥ္းသားဘ၀ကေန မလြတ္ေျမာက္ေသးပါဘူး။ ဒါ လြတ္ေျမာက္ဖို႕အတြက္လည္း ကၽြန္မတို႕ ဆက္ျပီးေတာ့ ၾကိဳးစားသြားမွာပါ။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ဘာျဖစ္လို႕ လြတ္ေျမာက္ေစခ်င္လဲဆိုရင္ ကၽြန္မတို႕ႏိုင္ငံဟာ တကယ္ကိုလြတ္ေျမာက္တဲ့ တိုင္းျပည္ျဖစ္ေစခ်င္လို႕၊ ကၽြန္မတို႕ႏိုင္ငံဟာ တကယ္ကို အဂတိတရားေလးပါးကေန ကင္းလြတ္တဲ့ တိုင္းျပည္ျဖစ္ေစခ်င္လို႕၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ အက်ဥ္းမခ်သင့္တဲ့သူေတြကို မခ်တာကလည္း အဂတိတရားကေန ကင္းလြတ္တဲ့အထဲ ပါပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ ကၽြန္မတို႕ကေန လႊတ္သင့္တဲ့သူေတြကို လႊတ္ရမယ္။ လုပ္သင့္တဲ့ ကိစၥကို လုပ္ရမယ္ဆိုျပီးေတာ့ ဒါကို ကၽြန္မတို႔က ဦးတည္ျပီးေတာ့ ေျပာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူတိုင္း လူတိုင္းရဲ႕ လြတ္လပ္ပိုင္ခြင့္ လူတိုင္း လူတိုင္းရဲ႕ မိမိဘ၀ကို ထူေထာင္ပိုင္ခြင့္အတြက္ ကၽြန္မတို႕ဟာ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈထဲကို ၀င္လာတာပါ။ ဒီေတာ့ အခြင့္အေရး အေၾကာင္းၾကီးပဲ ကၽြန္မ အျမဲေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခြင့္အေရးအေၾကာင္းေျပာရင္ အျမဲပဲ တာ၀န္အေၾကာင္းကို တစ္ခါတည္းဆက္ျပီး ေျပာပါတယ္။ အခြင့္အေရးရွိသလို တာ၀န္ဆိုတာလည္း ရွိရမယ္။ ကိုယ့္တာ၀န္ကို ကိုယ္အေလးမထားႏိုင္လို႕ရွိလို႔ရွိရင္ တကယ္ေတာ့ လူမ်ားရဲ႕ လြတ္လပ္မႈကို အေလးမထားတာနဲ႕ အတူတူပဲ။ လူမ်ားရဲ႕ လြတ္လပ္ မႈကို အေလးမထားတဲ့သူေတြဟာ ဘာျဖစ္လို႕ ကိုယ့္လြတ္လပ္မႈကို ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိလဲ။ မရွိဘူး။ ဒါဟာ မတရားဘူး။ တာ၀န္ယူႏိုင္တဲ့ စိတ္၊ တာ၀န္ ထိန္းသိမ္းရဲတဲ့ စိတ္ဓာတ္ရွိမွ လြတ္လပ္ျခင္းကို ေတာင္းႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးရွိတယ္လို႕ ကၽြန္မဒီလိုပဲ ယူဆပါတယ္။ အဲတာေၾကာင့္မို႕လို႕ ကၽြန္မတို႕ရဲ႕ လူငယ္ေတြ၊ လူလတ္ေတြ၊ လူၾကီးေတြ၊ လူငယ္ေတြလို႕ အခုေျပာေပမယ့္ ကၽြန္မတို႕လူငယ္ေတြကလည္း လူၾကီးေတြျဖစ္လာျပီ။ ကၽြန္မတို႕ လူၾကီးေတြက လည္း အၾကီးၾကီးေတြ ျဖစ္လာျပီ။ အဲလို တစ္ဆင့္ တစ္ဆင့္ ေျပာင္းလာတဲ့ အေျခအေနမွာ ကၽြန္မတို႕ အားလံုးဟာ အဂတိတရားနဲ႕ကင္းဖို႕ဆိုတာ ဘယ္အရြယ္နဲ႕မွ မဆိုင္သူမရွိဘူး။ အရြယ္တိုင္းနဲ႕ ဆိုင္တယ္။ အဲတာေၾကာင့္မို႕လို႔ ဒီဟာအတြက္ ဒီလြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ၀ိုင္းျပီးေတာ့ ၾကိဳးစားသြားၾကပါ။ လြတ္ေျမာက္ေရးဆိုတာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရး လြတ္ေျမာက္ေရး အေၾကာင္းေျပာမယ္ ဆိုလို႕ရွိရင္ တစ္ေနကုန္လည္း ေျပာလို႕ျပီးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ေျပာခ်င္တာက ကိုမင္းကိုႏိုင္နဲ႕တစ္ကြ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုး အျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္ပါေစ။ ကၽြန္မတို႕ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ျပည္သူ ျပည္သားအားလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႕ အဂတိတရား ေလးပါးကေနျပီးေတာ့ လြတ္ေျမာက္တဲ့ဘ၀ကို ေရာက္ႏိုင္ၾကပါေစလို႕ ကၽြန္မအေနနဲ႕ ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္"

မူရင္း။ ။ news-eleven.com

ေပးဆပ္သူရဲ့ ျမင့္ျမတ္တဲ့ႏွလံုးသား (၄၉ ႏွစ္ျပည့္ ကိုမင္းကိုႏိူင္ရဲ့ ေမြးေန႔အမွတ္တရ...ကဗ်ာ)

ဒီေန ့ဟာ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနတဲ ့ကိုမင္းကိုနိုင္ရဲ့ ေမြးေန ့၄၉နွစ္ေျမာက္ ေန ့အျဖစ္ ဒီကဗ်ာေလးနဲ ့ဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါသည္။


တိုးမပြါးခ်င္ေန

ရုိးသားၾကိဳးစားရမွာက ငါ့တာဝန္...လို႔

ခံယူထားတဲ့ ျမင့္ျမတ္သူတို႔ရဲ့ႏွလံုးသား

ေပၚဦးဆီမွာရွိတယ္။

ကိုယ္က်ဳိးမပါ အတၱဗလာနဲ႔

ဘဝကိုေပးဆပ္

ရဲရဲေတာက္ သံမဏိစိတ္ဓါတ္ပိုင္ရွင္

မင္းကိုႏိူင္....

ေက်ာင္းပုရဝိုက္မွာ ေဒါင္းအလံျပန္စိုက္မယ့္

ရဲရဲေတာက္ သူ႔ရဲ့ ကဗ်ာ၊

သမိုင္းတေခတ္ အေကာင္းအမွန္ေျပာင္းဖို႔

သမိုင္းေရးမယ့္ သူ႔ရဲ့လက္မ်ား၊

အမွန္တရားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိူးတဲ့ သူ႔ရဲ့စိတ္ဓါတ္၊

ကိုယ္က်င့္တရားကို အသက္ထက္တန္ဖိုးထားတဲ့

ျမင့္ျမတ္တဲ့ သူ႔ရဲ့ႏွလံုးသား၊

မေၾကာက္တရားကို ေက်ာပိုးထားတဲ့ သူ႔ရဲ့ခံယူခ်က္၊

ယံုၾကည္ခ်က္ကို ျမဲျမဲဆုတ္ကိုင္ထားတဲ့ သံမဏိလူသား၊

ရည္ရြယ္ရာခရီးကို

မေရာက္အေရာက္ေလွ်ာက္လွမ္းမည့္ ူသူ႔ရဲ့ဦးတည္ခ်က္၊

ကမာၻကုန္တည္သ၍ တည္ေစမယ့္

သမိုင္းတြင္ရစ္က်န္မယ့္ သူ႔ရဲ့လုပ္ရပ္၊

ဒါေတြအကုန္လံုးဟာ....ေပးဆပ္သူ မင္းကိုႏိူင္ (ေခၚ) ကိုေပၚဦးရဲ့

ျမင့္ျမတ္တဲ့ ႏွလံုးသားအစစ္အမွန္ဆိုတာေတြပဲ မဟုတ္ပါ....တကား။

(၄၉)ႏွစ္ျပည့္ ကိုမင္းကိုႏိူင္ရဲ့ေမြးေန႔အား ဤကဗ်ာျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္)


by Ko Baloi

Sunday, October 16, 2011

သူတို႕ကေလးေတြ ေမွ်ာ္ေနတဲ႕ မိခင္ေတြကိုလည္း သမၼတၾကီး ေမတၱာထားေပးပါက်မနားထဲမွာ အေမ လို႕ေခၚတဲ႕ အသံေတြ ဆူညံ႕ေနပါတယ္။

က်မေဘးနားမွာရွိေနၾကတဲ႕ သားသမီး သံုးေယာက္ဆီကေန ထြက္လာတဲ႕ အေမေခၚသံေတြ မဟုတ္ပါဘူး။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသူမသက္သက္ေအာင္ကို သူ႕ရဲ႕ လူမမယ္ကေလး သံုးေယာက္က တမ္းတၿပီး ေခၚေနတဲ႕ အသံ။ ၿပီးေတာ႕ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသူမနီလာကို သူ႕ရဲ႕ ၄ ႏွစ္အရြယ္သမီးေလးက ေခၚေနတဲ႕ အသံနဲ႕ ငိုေၾကြးသံ။ၿပီးေတာ႕ ၈၈ေက်ာင္းသူ မမီးမီးကိုသူ႕သားသမီး ၃ ေယာက္က တမ္းတေခၚဆိုေနတဲ႕ အသံေတြပါ။

ၿပီးေတာ႕ဘယ္က ဘယ္သူမွန္းမသိတဲ႕ အသံသာၾကားရၿပီး ဘယ္အရြယ္ဘယ္ေနရာကမွန္းမသိတဲ႕ အေမေခၚသံနဲ႕ အေမေရ…လို႕ေခၚငိုလိုက္တဲ႕ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ အေမတမ္းခ်င္းငိုသံေတြ ဆူညံေနတဲ႕ ၾကားမွာ ကင္မရာ ကိုင္ထားတဲ႕ က်မ ရင္ေတြ တဆတ္ဆတ္တုန္ၿပီး ရပ္ေနခဲ႕ရပါတယ္။

ျဗဳန္းကနဲအိပ္ရာက ႏိုးလာေတာ႕ အိမ္မက္မွန္းသိပါတယ္။ က်မ ရင္ေတြ နာလြန္းလြန္းလို႕ ဆက္မအိပ္ႏိုင္ဘဲ

အိပ္ရာထဲကေန ထလာခဲ႕ရတယ္။ က်မေဘးမွာေတာ႕ သမီးငယ္ေလးနဲ႕ ခင္ပြန္းက ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္အိပ္ေပ်ာ္လို႕။

မေန႕က ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားထဲက ကိုခ်စ္ကိုလင္း ပခုကၠဴေထာင္ကလႊတ္လာတာကို သတင္းေရးႏိုင္ဖို႕အတြက္ သူတို႕ေနတဲ႕ စမ္းေခ်ာင္းက တိုက္ခန္းေလးကို ေရာက္ခဲ႕ပါတယ္။

ကိုခ်စ္ကိုလင္းရဲ႕ဇနီးမသက္သက္ေအာင္ကလည္း ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူ တဦးပါ။

ယခု လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ႕ ကိုခ်စ္ကိုလင္းဟာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႕နဲ႕ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ႕ေပမဲ႕ ဇနီးသည္မသက္သက္ေအာင္ကေတာ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင္႕ ျပစ္ဒဏ္ခံေနရသူအျဖစ္ ျမင္းျခံေထာင္မွာေထာင္ဒဏ္၆၅ႏွစ္နဲ႕ ဆက္လ်က္ အက်ဥ္းက်ခံေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။

လယ္ကတံုးအက်ာီျဖဴလက္ရွည္နဲ႕ ေယာပုဆိုးအနက္ေရာင္ ကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္၀တ္ထားတဲ႕ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္စအရြယ္ ကိုခ်စ္ကိုက အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ ခပ္၀၀နဲ႕ မ်က္ႏွာေလးတပ္ထားတဲ႕သားၾကီး၊ အသက္ ၈ ႏွစ္အရြယ္ သားလတ္ကို လက္တြဲၿပီး၊အသက္ ၄ ႏွစ္အရြယ္ သားငယ္ကို ေပြ႕ဖက္ထားတဲ႕ ျမင္ကြင္းကို ျမင္လိုက္ရတယ္။

`အေပ်ာ္ဆံုး ရက္ ၃ ရက္ထဲမွာ ေထာင္ကလႊတ္တဲ႕ရက္လည္းပါတယ္လို႕ ေျပာၾကတယ္။ဒါေပမဲ႕ က်ေနာ္႕အေနနဲ႕ လံုး၀ မေပ်ာ္ႏိုင္ဘူး၊ မေပ်ာ္တဲ႕အျပင္ က်ေနာ္႕အေနနဲ႕ အင္မတန္ေၾကကြဲရပါတယ္။ က်ေနာ္႕ရဲ႕ လက္တြဲေဖာ္၊ ဘ၀တသက္တာအတြက္ လက္တြဲေဖာ္ ခ်စ္ဇနီး နဲ႕ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြေတြဟာ ခုခ်ိန္ တံတားေလးဘက္နဲ႕သံတိုင္ေတြၾကားမွာ က်န္ေနခ႕ဲပါတယ္။ အဲဒီလို က်န္ခဲ႕တဲ႕သူေတြအတြက္ စိတ္မေကာင္းဘူး က်ေနာ္႕အေနနဲ႕ အမ်ားၾကီး ခံစားရပါတယ္`` လို႕ ကိုခ်စ္ကိုလင္းက သူ႕ခံစားခ်က္ကိုတည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ပဲေျပာျပတယ္။

မ်က္မွန္ေအာက္ကသူ႕မ်က္လံုးေတြက ေလးနက္တည္ျငိမ္ေနေပမဲ႕ သူ႕ရဲ႕ ညာဘက္ လက္ရဲ႕ လက္သန္းဖ်ားေလးက တဆတ္ဆတ္တုန္ေနတယ္။ မ်က္ရည္မက်တတ္တဲ႕ ေယာက္်ားတေယာက္ရဲ႕ ၀မ္းနည္းနာက်င္ျခင္းလို႕ နားလည္လိုက္ၿပီးက်မလည္းသူတုိ႕နဲ႕ထပ္တူ စိတ္ထိခိုက္ရပါတယ္။

သူဟာ ေထာင္ကလြတ္လြတ္ျခင္းဇနီးသည္ရွိရာ ျမင္းျခံေထာင္ကို သြားေတြ႕ခဲ႕ပါတယ္။ မသက္သက္ေအာင္ကေတာ႕ သူေထာင္ထဲမွာ ေနရေပမဲ႕ကိုခ်စ္ကို ျပန္လြတ္လာတဲ႕အတြက္ ကေလးေတြအတြက္ ၀မ္းသာမိတယ္လို႕ ေျပာလိုက္ေၾကာင္းသူက မ်က္ႏွာပ်က္ပ်က္နဲ႕ပဲ က်မတို႕ကို ေျပာတယ္။

အဲဒီေနာက္ေတာ႕ စိတ္မေကာင္းျခင္းၾကီးစြာနဲ႕ပဲ က်မသူ႕ကို ေမးခြန္းေတြ ဆက္ေမးမိပါတယ္။

`က်ေနာ္တုိ႕တိုင္းျပည္ဟာကမၻာမွာလည္း မ်က္ႏွာငယ္ရပါတယ္။ အဲလိုမ်က္ႏွာငယ္ရတဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ေတြ အရိပ္ဆိုးေတြလည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ေအာင္ ေျခဖ်က္ႏိုင္ေအာင္ သေဘာထားၾကီးၾကီးနဲ႕ က်န္ခဲ႕တဲ႕ ၈၈ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ က်န္ခဲ႕တဲ႕ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအားလံုး၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြပါ မက်န္ အားလံုးကို လႊတ္ေပးမွသာက်ေနာ္တို႕ တိုင္းျပည္ရဲ႕ က်ဆင္းေနတဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာမယ္၊ မ်က္ႏွာပန္းလွမယ္လို႕ယူဆပါတယ္`

ေမးခြန္းေတြေမးေနရေပမဲ႕ ခုမွ အိမ္ျပန္ေရာက္တဲ႕အေဖနားကပ္ခ်င္ေနတဲ႕သားေတြကို က်မ အားနာရျပန္ပါတယ္။`ႏို္င္ငံေရးဆိုတာကို နုိင္ငံအေရးလို႕ပဲ ျမင္တယ္။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရင္ ႏိုင္ငံ႕အေရးကိုေတာ႕ လုပ္ရမွာပဲ၊ ႏိုင္ငံ႕အေရးကိုဆက္ၿပီးေတာ႕လုပ္သြားမွာပါ`လို႕ ကိုခ်စ္ကိုက ေျပာရင္း သူ႕ေဘးနားက သားကေလးေတြကို လွမ္းၾကည္႕တယ္။

တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္တဲ႕ဖခင္တေယာက္ရဲ႕ ဘ၀ဟာ မိသားစုအတြက္ထက္ တိုင္းျပည္အတြက္၊ ႏိုင္ငံအေရးအတြက္ ေပးဆပ္ေနၾကတာကိုျမင္ေနရတဲ႕ က်မအတြက္ေတာ႕ ဒီကေလးငယ္ေတြအတြက္လည္း စိတ္မေကာင္းၾကီးစြာ ျဖစ္ရပါတယ္။

သူ႕ရဲ႕ ၄ ႏွစ္သားအရြယ္ကေလးကေတာ႕ ခုမွ ေထာင္ကေန လြတ္လာတဲ႕ ဖခင္ရဲ႕ ရင္ခြင္ထဲမွာ ထိုင္ရင္း စကားေတြေျပာေနတယ္။`ေဖေဖက အေ၀းၾကီးကလာလို႕ သားက သနားၿပီး ဂိမ္းေပးေဆာ႕တာ`လို႕ ေျပာေနတဲ႕ ေလးႏွစ္သားေလးဟာသူ႕အေမ မသက္သက္ေအာင္ရဲ႕ ရင္ခြင္ကေန ခြဲခဲ႕ရတုန္းက ၁ ႏွစ္သား ေလးပဲ ရွိေသးတယ္။

အေမရဲ႕ ရုပ္သြင္ကုိ မမွတ္မိေတာ႕တဲ႕အတြက္ အေဖနဲ႕အေမ မဂၤလာေဆာင္တုန္းက ရုိက္ခဲ႕တဲ႕ ဓါတ္ပံုေလးကို ထုတ္ၾကည္႔ၿပီးစကားေျပာတတ္ပါတယ္။ အေဖနဲ႕အေမ ေထာင္က်ေနတဲ႕ ကာလတေလွ်ာက္လံုး အသက္ ၂၀ ေက်ာ္အရြယ္ ဦးေလးနဲ႕(အဲဒီဦးေလးရဲ႕မိခင္နဲ႕ အေဒၚေတာ္စပ္သူ ၾကီးေတာ္ၾကီး) ေတြကပဲ မိဘသဖြယ္ေစာင္႕ေရွာက္ေပးခဲ႕ရတယ္လို႕ၾကားသိရပါတယ္။

အလယ္တန္းေက်ာင္းသားအရြယ္ ၁၂ ႏွစ္သား၊ သားအၾကီးေလးက မ်က္ႏွာေဖာင္းေဖာင္း၀၀ေလးနဲ႕ မ်က္မွန္ေလးနဲ႕ပါ၊ ဂိမ္းေဆာ႕ျခင္းေၾကာင္႕မ်က္မွန္တပ္ေနရတဲ႕ ကေလးျဖစ္သလို၊ အေဖအေမနဲ႕ ေ၀းေနရတဲ႕ ႏွလံုးေရာဂါရွိတဲ႕ ကေလးလို႕လည္း သိရပါတယ္။

`သားေဖေဖအိမ္ျပန္လာလို႕ေပ်ာ္တယ္လို႕ ခံစားရပါတယ္။ ဒါေပမဲ႕ သားအေမ မျပန္ရေသးေတာ႕ ပိုၿပီး ၀မ္းနည္းရတယ္ သားတို႕မိသားစုအတူေနခ်င္တယ္`လို႕ စြပ္က်ယ္လက္ျပတ္ကေလး ၀တ္ထားတဲ႕ ခပ္၀၀ေလး၊မ်က္မွန္ေလးနဲ႕ ၁၂ႏွစ္သားေလးက ေျပာရင္း ေခါင္းငံု႕လိုက္တယ္။

ကေလးတေယာက္မိခင္ကို တမ္းတၿပီး စိတ္ထိခိုက္ေနတဲ႕ ျမင္ကြင္းကို က်မ မၾကည္႕ရက္ႏိုင္ပါဘူး။

ဒါေပမဲ႕ မ်က္နွာလြဲလိုက္ဖို႕လည္း မတတ္ႏိုင္ခဲ႕ဘူး။ ကေလးငယ္ရဲ႕ မ်က္နွာကို စူးစိုက္ၾကည္႕ရင္းက်မအျမင္ေတြ ၀ါးလာခဲ႔တယ္။ သတင္းယူရင္း အင္တာဗ်ဴးလုပ္ရင္း မ်က္ရည္မက်မိေအာင္ က်မ အျပင္းအထဲေလ႕က်င္႕ခဲ႕ရသူပါ။

ခုလည္း က်မရင္ထဲမွာ ဆို႕ေနတာ ပါးစပ္ကေန ဘာစကားမွ ထြက္မလာႏုိင္ဘူး။ အဲဒီလို ခံစားနာက်င္ေနရတာ အလုပ္ကို ထိခုိက္ေစပါတယ္။ က်မ တံေထြးေတြကို ႏွစ္ၾကိမ္ သံုးၾကိမ္ေလာက္ ျမိဳခ်ၾကည္႕တယ္။ရင္ထဲ ဆို႕ေနတုန္းပဲ။ အသက္ျပင္းျပင္းသံုးၾကိမ္ေလာက္ ရႈသြင္း ရႈထုတ္ လုပ္လိုက္တယ္။

ရင္ထဲမွာ ဆို႕ေနတဲ႕ အလံုးၾကီးက ဗိုက္ထဲကို ျပန္က်သြားတယ္။ အဲဒါကို အခြင္႕ေကာင္းယူၿပီး ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းတခုကို ကမန္းကတန္း ေမးလိုက္မိပါတယ္။

`သားေမေမ ျပန္လာႏိုင္ေအာင္ သားဘယ္လိုလုပ္မယ္လို႕ စိတ္ကူးထားလဲ`ဆိုတဲ႕ ေမးခြန္းကို ကေလးမ်က္ႏွာကိုေစ႕ေစ႕ၾကည္႕ၿပီး ေမးလိုက္တယ္။

ကေလးက က်မ မ်က္ႏွာကို ေမာ႕ၾကည္႕ၿပီး ေျပာတယ္။ `သား ဘုရားမွာဆုေတာင္းမယ္၊ သားက ဒါပဲ တတ္ႏိုင္တာ`တဲ႕…။

ဗိုက္ထဲထိ က်သြားျပီလို႕ထင္ေနတဲ႕ ရင္ထဲဆို႕နင္႕ေနတဲ႕ အလံုးၾကီးက ရင္ထဲ၀ထိ လာေဆာင္႕တက္တယ္။ က်မအသက္ေအာင္႕ထားလိုက္ရတယ္။ၿပီးမွ သက္ျပင္းကို ခပ္ေငြ႕ေငြ႕ခ်လိုက္ရင္းကိုယ္႕ကိုယ္ကိုယ္လည္းျပန္အားတင္းေနရပါတယ္။

အဲဒီေနာက္မွာေတာ႕ က်မ အလုပ္က်မ ဆက္လုပ္ရပါတယ္။ သားလတ္ကေလးကိုက်မ ေမးခြန္း ၂ခြန္း ၃ ခြန္းေလာက္ေမးခြင္႕ေတာင္းေတာ႕ကေလးက လိုလိုလားလားနဲ႕ တည္တည္ျငိမ္ျငမ္နဲ႕ပဲ ေျဖေပးပါတယ္။

`သားက အရင္ကတည္းက အိပ္ရာ၀င္ခါနီးတိုင္း ဆုေတာင္းတယ္ သားတို႕အိမ္မွာ ေဖေဖရယ္၊ ေမေမရယ္၊ အန္တီရယ္၊သားအဖြားရယ္ေနာက္ ဒယ္ဒီလို႕ေခၚတဲ႕ သားဦးေလးရယ္ ငါးေယာက္လံုး ႏိုင္ငံေရးလုပ္လို႕ ေထာင္က်ေနရတယ္အဲဒီေတာ႕သားက ေန႕တုိင္း ဘုရားရွစ္ခိုးၿပီး ဆုေတာင္းတယ္ ၅ ေယာက္လံုး အျမန္ဆံုးျပန္လည္လႊတ္ေျမာက္ပါေစလို႕ ဆုေတာင္းတယ္`အသားညိဳညိဳမ်က္ႏွာ၀ိုင္း၀ိုင္းနဲ႕ အသက္ ၈ ႏွစ္သားအရြယ္ ကေလးက ကေလးမဆန္တဲ႕ စကားေတြနဲ႕ ရင္႕က်ပ္တည္ျငိမ္စြာေျဖပါတယ္။

`အလိုေတာ္ျပည္႕ဘုရားရွစ္ခိုးကထာဆိုၿပီး ဆုေတာင္းတာ ခုေတာ႕ ေဖေဖျပန္ေရာက္လာတယ္။ အန္တီေလးနဲ႕ ေမေမၾကီး( ဘြားေအ)ၾကီးလည္း ျပန္ေရာက္လာတယ္။ ဒါေပမဲ႕ သားေမေမနဲ႕က်န္တဲ႕သားဦးေလး တေယာက္လည္း ျပန္ေရာက္လာေအာင္ေတာ႕ထပ္ၿပီး ဆုေတာင္းရဦးမွာပဲ သားက မလြတ္မျခင္း ဆုေတာင္းမွာ`လို႕ ကေလးကတည္တည္ျငိမ္ျငိမ္နဲ႕ပဲေျဖပါတယ္။

သည္ကေလးေတြရဲ႕မိသားစုမွာ ဖခင္ျဖစ္သူ ကိုခ်စ္ကိုလင္း၊ အေဒၚငယ္ျဖစ္သူမႏိုးႏိုးနဲ႕ အဘြားေလး ေတာ္စပ္သူ ေဒၚစန္းစန္းတင႔္( လက္ရွိ အေမရိကားမွာ ေနထိုင္သူ ကိုညီညီေအာင္ရဲ႕မိခင္)တို႕ဟာ သတင္းကၽြတ္လျပည္႕ေန႕တုန္းက လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႕ရၿပီး အိမ္ျပန္ခြင္႕ရခဲ႕ၾကေပမဲ႕အေမျဖစ္သူ နဲ ဦးေလးေတာ္စပ္သူ တစ္ဦး လြတ္ေျမာက္ဖို႕ က်န္ေနေသးတယ္လို႕ မသက္သက္ေအာင္ရဲ႕သားအလတ္ေလးက ေျပာျပတယ္။

`သားအေမ ေထာင္က်သြားေတာ႕ သားက အေမ႕ကိုယ္စား အရုပ္ကေလးကိုပဲ အေမ႕လိုသေဘာထားၿပီး ဖက္အိပ္ရတယ္။ အေမ႕ကို လြမ္းေပမဲ႕မငိုဘူး၊ အေမက ေကာင္းတာလုပ္လို႕ ေထာင္က်တာပဲ။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တယ္ဆိုတာကို သား ဂုဏ္ယူပါတယ္၊ဒါ ၀မ္းနည္းစရာမွ မဟုတ္တာ` တဲ႕ အသက္ ၈ ႏွစ္သားကေလးက ေျပာခဲ႕တာပါ။

အဲဒီေနာက္မွာေတာ႕အေမေတြ အက်ဥ္းေထာင္ထဲေရာက္ေနတဲ႕ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြအေၾကာင္းကို အိမ္သားေတြနဲ႕အတူ၀မ္းနည္းနာက်င္စြာနဲ႕ပဲေျပာမိခဲ႕ၾကပါတယ္။

၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းက သတင္းေထာက္အလုပ္ကို လုပ္ခဲ႕တဲ႕ က်မ၊ လုပ္သက္ ၁၇ ႏွစ္ထဲ ေရာက္ခဲ႕ၿပီ ခုခ်ိန္ထိ ၀မ္းနည္းစရာေတြ။နာက်င္စရာေတြနဲ႕ ၾကံဳရတိုင္း ရင္ထဲ ဆို႕နင္႕လာတိုင္း အလုပ္ဆက္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ အျမဲ အားတင္းခဲ႕ရတုန္းပါပဲ။ က်မကိုယ္တိုင္းလည္း ခုထက္ပိုၿပီး ရင္႕က်က္ခ်င္တယ္။ ခံႏိုင္ရည္ ရွိခ်င္ပါတယ္။

သတင္းသမားဘ၀အျဖစ္နဲ႕ အရာရာကို သတင္းသမားအျမင္နဲ႕ပဲ ျမင္ႏိုင္၊ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေအာင္လည္း

ကိုယ္႕ကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းေနထိုင္ခဲ႕ပါတယ္။ အဲဒီလို ၾကိဳးစားေနထိုင္းရင္းနဲ႕ပဲ ခုလို ၀မ္းနည္းစရာေတြနာက်င္ေၾကကြဲစရာေတြနဲ႕ ပတ္သက္တဲ႕ သတင္းေတြ ယူရတိုင္း ကာယကံရွင္ေတြရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈေတြကလည္း က်မ ဆီကို ကူးစက္ၾကတာပါပဲ။ အင္တာဗ်ဴးၿပီးတိုင္း က်မရင္ထဲ စုိ႕က်န္ရစ္ခဲ႕တယ္။ သူတုိ႕ရဲ႕ နာက်င္၀မ္းနည္းမႈေတြကို က်မ ေမ႕မပစ္ႏုိင္ခဲ႕ဘူး။

ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင္႕အက်ဥ္းက်ခံေနရတဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြ၊ နာဂစ္မုန္တိုင္းတုန္းက မိသားစုလိုက္ အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ဆံုးရွႈံးခဲ႕ရလို႕ ၀မ္းနည္းနာက်င္ေနရသူေတြ၊ လူမဆန္စြာ မုဒိန္းက်င္႕ခံခဲ႕ရၿပီး နာက်င္ရွက္ရြံ႕ခဲ႕သူေတြ၊လူကုန္ကူးခံရတဲ႕ သားေကာင္ေတြ စတဲ႕ ထိခိုက္ခံစားေနရတဲ႕သူေတြနဲ႕ေတြ႕ၿပီး ေမးျမန္းရ၊ သတင္းယူရတိုင္း က်မလည္း ထပ္တူခံစားနာက်င္ရပါတယ္။အဲဒီလို ခံစားမႈေတြကိုေၾကာက္ၿပီး သတင္းအလုပ္ မလုပ္ေတာ႕ဘူးလို႕လည္း ဆံုးျဖတ္ခဲ႕မိဘူးတယ္။ ဒါေပမဲ႕ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္တန္ေတာ႕လည္း ကင္မရာကိုင္ၿပီး သတင္းရွိရာ ေရာက္ေရာက္သြားခဲ႕တာခ်ည္းပါပဲ။

ခုလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မိသားစု တစုကို ေတြ႕ခဲ႕ရၿပီး ၀မ္းနည္းခံစားရတဲ႕ စိတ္နဲ႕ က်မ အိပ္မက္ေတြ မက္ေနျပန္ၿပီ။

အက်ဥ္းေထာင္ထဲက မိခင္ေတြကို တမ္းတေနတဲ႕ ကေလးေတြရဲ႕ အေမေခၚသံေတြ၊အေမတမ္းတၿပီး ငိုေၾကြးသံေတြကိုၾကားေနရျပန္ပါၿပီ။

သူတို႕ေတြအတြက္ က်မ ဘာလုပ္ေပးႏိုင္မလဲ။ မသက္သက္ေအာင္ရဲ႕ သားေျပာခဲ႕သလို ဆုေတာင္းေနရံုပဲ တတ္ႏိုင္မွာလား။

က်မတို႕ကေကာ သတင္းေရးျခင္းအလုပ္၊ သတင္းေဖာ္ျပေပးျခင္း လုပ္ေပးႏိုင္တာကလြဲလို႕ တျခားမတတ္ႏိုင္ၾကေတာ႕ဘူးလား။

လူသတ္မႈ၊မုဒိန္းမႈစတဲ႕ ျပစ္မႈၾကီးေတြနဲ႕ က်ခဲ႕တဲ႕ အက်ဥ္းသားေတြကိုေတာင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးက

လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႕ေပးႏိုင္ခဲ႕ေသးတာပဲ….ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင္႕ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံေနရတဲ႕လူေကာင္းေတြ၊ကေလးေတြ ေမွ်ာ္ေနတဲ႕ မိခင္ေတြကိုလည္း သမၼတၾကီး ေမတၱာထားေပးပါလို႕ပဲ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္ရွင္။

အားလံုးကို

ေလးစားခ်စ္ခင္လ်က္

ေမသၾကၤန္ဟိန္

(ျမစ္မခ)

face book မွကူးယူေဖၚျပပါသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္မလိုအပ္္ေသာ အခ်ိန္ျဖဳန္းတီးမႈမ်ားက ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြကိုထိခိုက္ေနေသာေၾကာင္႕ ျပဳျပင္ေပးေစလိုေၾကာင္း ျပည္သူအခ်ိဳ႔ ေျပာဆို

ကိုစိုး(ျမစ္မခ)

ျပည္သူ့႔ဘ႑ာေငြၿဖင့္ က်င္းပရေသာ လြတ္ေတာ္ၿဖစ္သည့္အတြက္ မလိုအပ္္ေသာနိဒါန္းပ်ိဳးျခင္း၊ အေမးႏွင္႕အေျဖမ်ားေနျခင္းမ်ားသည္ ျပည္သူ့ဘ႑ာေငြကို ထိခိုက္ေစေသာေၾကာင္႕ လႊတ္ေတာ္တြင္းအခ်ိန္ျဖဳန္းတီးမႈမ်ားအား ျပဳျပင္ေပးေစလိုေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရွိ ျပည္သူအခ်ိဳ႕ ေျပာဆိုလ်က္ရွိသည္။

လႊတ္ေတာ္တစ္ရက္က်င္းပရန္ သိန္းတစ္ရာ့ငါးဆယ္၀န္းက်င္ ကုန္က်စရိတ္ရွိသည္႔အတြက္ ျပည္သူ႕အေရးကိစၥ မ်ားကို မေဆြးေႏြးပဲ မလိုလားအပ္သည္႔ အခ်ိန္ျဖဳန္းတီးမ်ဳိးကို ျပည္သူမ်ားမွ မလိုလားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးတြင္းရွိ ျပည္သူအခ်ိဳ႕ေျပာသည္။

`လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ မလိုအပ္တဲ႕ နိဒါန္းေတြနဲ႕ စကားေတြခ်ဲ႕ေျပာေနတာေတြျမင္ေနရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႕က လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ျပည္သူေတြအတြက္ တကယ္ကို လိုအပ္ေနတာေတြကိုပဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ေျပာဆိုၾကေစခ်င္တယ္၊ ခုထိ အဲလို ျဖစ္မလာေသးေတာ႕ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနၾကတာကို ေလ်ာ႕ေပးပါလို႕ပဲ ျပည္သူတေယာက္အေနနဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္`ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပါရမီအိမ္ရာမွ ျပည္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္တစ္ရက္က်င္းပရန္ သိန္းတစ္ရာ့ငါးဆယ္၀န္းက်င္ ကုန္က်စရိတ္ရွိသည္႔အတြက္ ျပည္သူ႕အေရးကိစၥ မ်ားကို မေဆြးေႏြးပဲ မလိုလားအပ္သည္႔ ေပရွည္မႈမ်ဳိးကို ျပည္သူမ်ားမွ မလိုလားေၾကာင္း ကိုလည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူတစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

“မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ာ၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ၊အဲဒီလို မလိုတဲ့ အခ်ည္းနိဒါန္းေတြရဲ႕အခ်ိန္ကို ေပါင္းလုိက္ရင္တစ္နာရီေလာက္ထြက္လာမယ္။ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ ဆိုရင္ လွည့္ပတ္ဆုေတာင္းေနတာ သံုးမိနစ္ေလာက္ၾကာတာ ရွိတယ္။ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းဆိုရင္ လႊတ္ေတ္ဥကၠဌက မတားရတာ မရွိသေလာက္ပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူကေတာ့ ပံုစံမေျပာင္းဘူး´´ဟု ဦးသိန္းညြႊန္႔က ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္း ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕၏ ေမးခြန္းမ်ားအား အကုန္ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈမရွိျခင္း၊ ေျဖၾကားရာ၌ ေမးခြန္းႏွင့္ အေျဖကိုက္ညီမႈ မရွိျခင္းမ်ားလည္း က်င္းပခဲ့ေသာလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအတြင္း၌ ရွိေနေၾကာင္းကိုလည္း လႊတ္ေတာ္ ကို္ယ္စားလွယ္္မ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

“ေမးခြန္းက်န္ေနရင္ ေမးတဲ့ကိုယ္စားလွယ္က ေမးခြန္းက်န္ေနေၾကာင္း ထပ္ေမးလို႔ရတယ္။ ေမခြန္းတျခား အေျဖတျခား ျဖစ္တာကလည္း ျပန္ေျဖတဲ့ေနရာမွာ ဝန္ႀကီးဌာနကေရးေပးလိုက္တဲ့အတုိင္း ျပန္ ဖတ္ျပတာဆိုေတာ့ ေမခြန္းနဲ႔ကိုက္တာ မကိုက္တာ သူတို႔မသိဘူး။ ေရးေပးလိုက္တာပဲ လာဖတ္ျပတာ အဲဒါေၾကာင့္ တလြဲေတြၿဖစ္ေနတာ အခ်ိန္ကုန္တာေပါ႕´ ဟု အမ်ိဳးလြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးဖုန္းၿမင့္ေအာင္က လႊတ္ေတာ္အတြင္း လြဲေခ်ာမႈမ်ားအား ေျၿပာသည္။

ေနာက္ပိုင္း က်င္းပမည့္လြတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္အခ်ိန္မ်ားေလလြင္႔မွူမရွိရန္ႏွင့္ေမးခြန္းႏွင့္ အေျဖ ကိုက္ညီမွူရွိေစရန္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အလြတ္သေဘာတင္ၿပေဆြးေႏြးမွူမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

“ကိုယ္ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္က ကိုယ့္ဆီက အခြန္ေငြေတြကိုအသံုးျပဳၿပီး အဓိပၸါယ္မရွိတာေတြ၊ အက်ိဳးမရွိတာေတြ ေဆြးေႏြးေနတယ္္ဆိုရင္ ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ အဲဒီလိုမ်ိး လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြကို မဲမေပးဖို႔ပဲရွိတယ္” ဟု ေတာင္ဥကၠလာမွ မဲဆႏၵရွင္ မနႏၵာလင္းကေၿပာသည္။

by Myit Makha Mediagroup

*** မနက္ဖန္မွာ ***

ႏိူင္ငံေရးဆက္လုပ္မယ္....ဆိုတဲ့

မယိုင္မလဲ ခိုင္ျမဲတဲ့စိတ္

သူတို႔ဆီမွာရွိတယ္...ဆိုတာ

မီဒီယာေတြနဲ႔ အေမးအေျဖမွာ

သူတို႔ရဲ့အသံ သူတို႔ရဲ့အားမာန္ေတြက

ေဖာ္ၾကဴးလို႔ေနျပီေပါ့။

အႏွစ္ ၆၅ လည္း ငါတို႔မေၾကာက္

အႏွစ္ တစ္ရာလည္း ငါတို႔မူ

ငါတို႔ရဲ့လက္ေတြ ခိုင္ခိုင္ဆက္ထားရင္

လာမယ့္ေဘး ေျပးေတြ႕

ေၾကာက္ေမႊးပါ ဇာဂနာနဲ႔ ႏႈတ္လိုက္ပါ။

ငါတို႔ဟာ ငါတို႔ရဲ့

ရဲရင့္ျခင္း စြမ္းပကားေတြနဲ႔

ဘယ္ေတာ့မွ အရႈံးမေပးဘူး၊

ငုတ္မိသဲကိုင္ တက္ႏိူင္ဖ်ားေရာက္

ယံုၾကည္ရာခရီး မေရာက္မခ်င္း

ငါတို႔ရဲ့မာန္ ေသခါေတာင္မေလွ်ာ့ဘူး....ေဟ့။

အဲဒါ- ယံု

ငါတို႔ဟာ အမွန္တရားအတြက္ ရပ္တည္ေနမယ္

ငါတို႔ဟာ ယံုၾကည္ရာအတြက္ စေတးခံမယ္

ငါတို႔ဟာ ငါတို႔လူမ်ဳိးအတြက္ ေပးဆပ္ေနမယ္

ငါတို႔ဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ အသက္ေပးမယ္

ငါတို႔ဟာ စႊတ္လႊတ္ျခင္းေတြ ရင္ဝယ္ပိုက္ျပီး

အနာဂတ္ရဲ့ ေန႔သစ္ေတြကို ထုဆစ္ေနမယ္။

မနက္ဖန္မွာ

ငါတို႔အသက္ေတြ ရွင္သန္ေနရဦးမယ္

မနက္ဖန္မွာ

မလြတ္ေျမာက္ေသးတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြအတြက္

ငါတို႔ အလုပ္ေတြ လုပ္ၾကရဦးမယ္၊

မနက္ဖန္မွာ....

ဒုကၡေတာထဲက ျပည္သူေတြကို ကယ္တင္ရဦးမယ္၊

မနက္ဖန္မွာ....

လမ္းလႊဲလိုက္ေနသူေတြကို

လမ္းမွန္ေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႔ရဦးမယ္၊

မနက္ဖန္မွာ....

ဧရာဝတီအငိုတိတ္ေအာင္ သီခ်င္းေတြဆိုျပရဦးမယ္၊

မနက္ဖန္မွာ....

ျပည္တြင္းစစ္မီးေတြ

မေတာက္ေလာင္ေအာင္ ျငိမ္းသတ္ရဦးမယ္၊

မနက္ဖန္မွာ

ဒါတို႔ျပည္ ဒါတို႔ေျမ

ကမာၻမေၾကသီခ်င္းေတြ ဆိုျပီး

တရုတ္နဂါးရန္ကို ကာကြယ္ရမယ္၊

မနက္ဖန္မွာ....

အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓါတ္ေတြ ထက္ျမက္ရွင္သန္လာေအာင္

ငါတို႔အားလံုး ေသြးစည္းရမယ္၊

မနက္ဖန္မွာ....

ဒို႔အေရးေတြ မဟစ္ေၾကြးတတ္ေသးတဲ့

တို႔ျပည္သူေတြကို လူ႔အခြင့္အေရးေတြသိရွိေအာင္

လက္ေတြ႕သင္တန္းေတြ ပို႔ခ်ေပးရဦးမယ္၊

မနက္ဖန္မွာ....

ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းအမွန္ ေရာက္ရွိဖို႔အတြက္

ငါတို႔ရဲ့ စြမ္းပကားေတြနဲ႔ တည့္မတ္ေပးရမယ္၊

မနက္ဖန္မွာ....

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြကို

ငါတို႔ရဲ့စြမ္းအားနဲ႔ တိုက္ဖ်က္ပစ္ရမယ္၊

မနက္ဖန္မွာ....

ပ်က္ဆီးေနတဲ့ကိုယ္က်င့္တရားေတြ

သူသူ- ငါငါ ျပဳျပင္ရမယ္၊

မနက္ဖန္မွာ....

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို

ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ

ငါတို႔အားလံုး တည္ေဆာက္ႏိူင္ရမယ္၊

မနက္ဖန္မွာ....

က်စ္လစ္ခိုင္မာတဲ့ အမ်ဳိးသာေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးကို

အမ်ဳိးသာေရးစိတ္ဓါတ္နဲ႔ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိူင္ရမယ္၊

မနက္ဖန္မွာ....

ေအးအတူပူအမွ် အတူတကြ

တို႔တိုင္းရင္းေတြ ေနထိုင္ၾကမယ့္

ျပည္ေထာင္စုသစ္ၾကီးကို တည္ေဆာက္ရမယ္၊

မနက္ဖန္မွာ....

ဒီမိုကေရစီအေရးကိုဗန္းျပ ဟန္ၾကေနသူေတြကို

ေခါင္းမေဖာ္ႏိူင္ေအာင္

ႏိူင္ငံေရးအသိုင္းဝိုင္းက ဖယ္ရွားပစ္ရမယ္၊

မနက္ဖန္မွာ....

ေလာကၾကီးကို ဆန္းသစ္သြားေအာင္

အျမင္သစ္နဲ႔ ၾကည့္တတ္ရမယ္၊

မနက္ဖန္မ်ားစြာမွာ မနက္ဖန္မ်ားစြာမွာ

သက္ခႏၵာမေၾကြေသးသ၍ မေသေသးသ၍

ငါတို႔ဟာ ေပးဆပ္ရင္းနဲ႔ ရွင္သန္ေနမယ္။


ႏိူင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔အနစ္နာခံ ေပးဆပ္ေနၾကသည့္

အက်ဥ္းစံဘဝက မလြတ္ေျမာက္ေသးသည့္ ရဲရဲေတာက္ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္

အက်ဥ္းစံဘဝက လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအား ဤ- ကဗ်ာျဖင့္ အေလး

နက္ထား၍ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

ရဲေဘာ္.....ေအာင္စိုး (ခ) ကိုဗလိုင္


by Ko Baloi face book မွကူးယူေဖၚျပပါသည္။
မလြတ္ေျမာက္ေသးေသာ နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဤ-ကဗ်ာျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳေရးသားေသာ ကိုဗလိုင္းအား
အထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္ပါ။

Thursday, October 13, 2011

မျပီးဆံုးေသးေသာ တာ၀န္


တခ်ိဳ႔ေတြေတာ့ လြတ္လာခဲ့ျပီ..။

တခ်ိဳ႔ကေတာ့ က်န္ေနခဲ့ဆဲ...

တခ်ိဳ႔ေတြက ၀မ္းသာႀကျပီ..။

တခ်ိဳ႔ကေတာ့ လြမ္းေနရဆဲ..

တခ်ိဳ႔ေတြက တံတိုင္းျပင္ပ

ေရာက္ခဲ့ရျငား.တခ်ိဳ႔မွာကား

တံတိုင္းအတြင္း၀ယ္ေလွ်ာက္ေနရျမဲ

လူတစုရဲ႔ ခြဲျခားမွဳေႀကာင့္

လူထုအမ်ား ဒြိဟပြားရ

မတိက်မေရရာ

သတင္းေတြတင္လို႔

ဆင္ႀကံႀကံေနႀကတာလား

မျမင္ဟန္ျပဳ လူထုအေပၚ

မေတာ္စိတ္ထား ေမြးေနသလား

ေတြးပူေနတဲ့ မိသားစုေတြ

မ်က္ရည္မခမ္းသေရြ႔

ငါတို႔မေက်ေသး.

ေရွ႔ဆက္အေရးဆိုသြားဦးမယ္

အားလံုးျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ဖို႔..

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။

အားလံုးကို ခ်စ္ခင္ေလးစားေသာ.. ဖိုးသိႀကား (12-10-11)

by ဖိုး သိႀကား

ကိုဖိုးသၾကားအားေက်းဇူးတင္ပါသည္.

Wednesday, October 12, 2011

စြယ္စံုရ အႏုပညာရွင္ ဇာဂနာႏွင့္ ပူပူေႏြးေႏြး ေတြ႕ဆံုျခင္း

စြယ္စံုရ အႏုပညာရွင္ ဇာဂနာႏွင့္ ပူပူေႏြးေႏြး ေတြ႕ဆံုျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူအေသအေပ်ာက္ အမ်ားဆံုးႏွင့္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈ အႀကီးမားဆံုး သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ရေသာ နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းဒဏ္ ခံစားေနရေသာ ျပည္သူမ်ားကို ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ဖမ္းဆီးျခင္း ခံခဲ့ရသူ စြယ္စံုရ ဟာသအႏုပညာရွင္ (ဦး) ဇာဂနာ (ေခၚ) ကိုသူရမွာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေၾကာင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ရာ ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ္က ျမစ္ႀကီးနား ေလယာဥ္ကြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနစဥ္ The Voice Weekly က တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ျမစ္ႀကီးနားအက်ဥ္းေထာင္ကေန ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ လြတ္လာၿပီလဲ။

- စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၄ ဦး၊ အခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ေပါ့။

ဘယ္သူေတြ ပါလဲ။

- ကၽြန္ေတာ္၊ ကိုဇင္မင္းထြန္း၊ ဦးမ်ိဳးေအာင္သန္႔၊ ဦးတင့္ဆန္း

ခုေလာေလာဆယ္ သူတို႕ ေလယာဥ္ကြင္းေရာက္ေနတယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္ေလယာဥ္နဲ႔ ျပန္လာမွာလဲ။

- ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း ဂ်က္ေလယာဥ္နဲ႔။ တစ္နာရီကို ရန္ကုန္ ဆိုက္မယ္။

လြတ္လာၿပီဆိုေတာ့ ဘာလုပ္မလဲ။

- ေလာေလာဆယ္ ရုတ္တရက္ဆိုေတာ့ မဆံုးျဖတ္ရေသးဘူး။ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေတြ႕ၿပီး တုိင္ပင္ၿပီးေတာ့ ရက္ပိုင္းအတြင္း ဆံုးျဖတ္မယ္။

လြတ္လာတဲ့အေပၚမွာ မလြတ္ခင္ တစ္စံုတစ္ရာ ညႇိႏိႈင္းတာမ်ိဳး ရွိလား။

- မရွိပါဘူး။

လြတ္လာခ်ိန္မွာ အေႏွာင္အဖြဲ႔ တစ္ခုခု ရွိလား။

- မရွိပါဘူး။

အရင္လို ႏိုင္ငံေရး ယံုၾကည္ခ်က္အတြက္ ဆက္လုပ္တာမ်ိဳး လုပ္ဖို႕ ရွိလား။

- လုပ္မွာပါ။ နဂိုဗီဇ ဝါသနာအရ အစကတည္းက ဝါသနာပါတယ္။ လိုခ်င္တာေတြ ရေအာင္ ၿပီးဆံုးတဲ့အထိ လုပ္မယ္။ မေသမခ်င္းေပါ့။

အစိုးရသစ္ကို Information ေတြအရ ဘယ္လိုသံုးသပ္သလဲ။

- ကၽြန္ေတာ္ သံုးသပ္တာက အက်ဥ္းသားလႊတ္တဲ့ ကိစၥမ်ိဳးပဲ။ ဒါမ်ိဳးမွာ မေက်နပ္ေသးဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ရင္ၾကားေစ့ေရး ဆိုတဲ့အစီအစဥ္မွာ ေကာင္းေအာင္ အရမ္းေအာ္ထားတယ္။ ဂ်ာနယ္ေတြထဲမွာ စာေစာင္ေတြထဲမွာ ေဖာ္ျပထားတယ္။ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တင္ျပတာကို တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေထာက္ခံတယ္။ လူေလး သံုးေလးေယာက္ပဲ လႊတ္တာ က်န္တာေတြ ဘာလို႔ မလႊတ္ေသးတာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕က ဆိုမာလီ ပင္လယ္ဓားျပေတြ လက္ထဲ ေရာက္ေနတဲ့လူေတြလို ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ အကုန္ လႊတ္လိုက္ေတာ့ ဘာျဖစ္သြားမွာလဲ။ အဲဒီအတြက္ စိတ္ထဲ မေကာင္းဘူး။ ဒါကိုေတာ့ သမၼတကို တုိက္ရိုက္ေျပာခ်င္တယ္။ ဘာလို႕ ဒီလိုလုပ္ရတာလဲ။ အိတ္ထဲက စိုက္ေပးရတာမွ မဟုတ္တာ။

အခု အဲဒီျမစ္ႀကီးနား အက်ဥ္းေထာင္မွာ ဘယ္သူေတြ က်န္ေသးသလဲ။

- ျမစ္ႀကီးနားက စုစုေပါင္း ဘုန္းႀကီးေလးပါး က်န္တယ္။ အဲဒီကိုယ္ေတာ္ေတြက မႏၱေလးက ဆရာေတာ္ေတြ၊ မႏၱေလးက ဆရာေတာ္ ဦးဉာဏ၊ ဦးဝီရသူ၊ ဦးဂႏၶသာရ၊ ဦးဓမၼသာမိ။ လူေတြထဲက ကိုမ်ိဳးမင္းသန္႔၊ ကိုၾကည္တိုး၊ ကိုေဇယ်ေအာင္(ပဲခူး)၊ ကိုသီဟသက္တင္ (ဘိုကေလး)။

ဒီလူေတြက စာရင္းထဲ မပါတာလား။ မလႊတ္ေသးတာလား။

- ကၽြန္ေတာ္သိတာေတာ့ ဒီေန႔အထိပဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေစတနာ ပိတ္သြားၿပီ။

အသုတ္လိုက္လႊတ္မယ္လို႔ ေျပာေနသံ ၾကားတယ္။ ဟုတ္သလား။

- မဟုတ္ဘူး ေကာလာဟာလ ေတြပါ။ အသုတ္ေရာ၊ ေရၾကည္ေရာ၊ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းေတြေရာ ေကာလာဟလေတြပါ။ မ်က္ျမင္ကိုပဲ လက္ခံတယ္။ ဘယ္လုိေျပာေျပာ လက္မခံဘူး။

လြတ္လာခ်ိန္မွာ အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ ေတြ႔ၿပီး ေဆြးေႏြးဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိသလား။

- ရွိတယ္။ ဒီကိစၥ ဆက္ေျပာဦးမယ္။ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ ကိစၥေတြကို၊

အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးမွာ အက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္တဲ့ကိစၥမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ကို လႊတ္တဲ့ကိစၥက တိုင္းျပည္ေပၚမွာ ဘယ္လို အျမင္လြဲေစသလဲ။

- အားလံုး စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ၾကမယ္ဗ်ာ။ မယံုမၾကည္ ျဖစ္မယ္။ လြတ္လာတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တုိင္ မယံုၾကည္ႏိုင္ဘူး။ ဘာလို႔ ဒီလို လုပ္တယ္ဆိုတာ နားမလည္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ျဖစ္ေစခ်င္တာက လႊတ္လိုက္ပါလား အကုန္လံုး။ ကိုယ္လက္ထဲမွာ က်ဴးလြန္ထားတဲ့သူ မဟုတ္ဘူး။ ဦးသန္းေရႊ လက္ထဲမွာ က်ဴးလြန္လို႔ ခ်ခဲ့တဲ့ ျပစ္မႈေတြ၊ ဒီအမႈေတြကို ပယ္လိုက္ပါ။ လႊတ္လိုက္ပါ။ ကိုယ့္အိတ္ထဲက စိုက္ေပးရတာမွ မဟုတ္တာ။ ပိုၿပီးေတာ့ ေစတနာကို သေဘာေပါက္မယ္။ ေက်နပ္မယ္။ လက္ကမ္းတယ္ဆိုတာ သေဘာထားႀကီးတယ္ ဆိုတာက အာဏာရွိတဲ့သူနဲ႔ ေနရာ အေပၚက ေရာက္တဲ့သူပဲ သေဘာထားႀကီးႏိုင္တယ္။ ဘယ္ သူေတာင္းစားကမွ အေပၚကို သေဘာထား မႀကီးႏိုင္ဘူး။

တိုင္းျပည္ကို လက္တြဲ လုပ္မဲ့လူေတြပဲ လႊတ္မယ္။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မဲ့လူေတြလို႔ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ လူေတြ မလႊတ္ဘူး ေျပာေနတယ္။ အဲဒီအတြက္ လူေရြးၿပီး လႊတ္တာလား။

- လက္တြဲႏိုင္တယ္၊ မတြဲႏိုင္ဘူး ဆိုတာ လုပ္ၾကည့္ၿပီးၿပီလား။ … မလုပ္ရေသးဘူး။ ျမက္စားေနတာမွ မဟုတ္တာ။ လက္တြဲဖို႔ မလိုပါဘူး။ လက္တြဲရင္ လက္ကမ္းမွာပါပဲ။ လက္ကမ္းဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။ ဂ်ာနယ္ေတြထဲမွာ ပါေနတယ္။ အိုဘားမား ေျပာသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔က လက္ျဖန္႔ထားပါတယ္။ လက္ျဖန္႔ရေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕က ေတာင္းစားေနတာ မဟုတ္ဘူး။

ဘာမ်ား ထပ္ေျပာခ်င္တာ ရွိေသးလဲ။

- မရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အသံေတြ နာေနပါၿပီ

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

by The Voice Weekly
ျပည္းတြင္းမွ ေပးပို ့ေပးသူ မို ့မို ့ျမင့္မို ့ေက်းဇူးတင္ပါသည္။